Aktualizováno
Poskytnuté informace na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb.

Poskytnuté informace na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. (280)

Žádost o informace o podzemních zásobnících plynu.

Naposledy změněno čtvrtek, 23 kvě 2019 12:47

Žádost spolku Krásný Jez, z.s. o poskytnutí informací k záměru zahájení těžby lithia v DP H.Slavkov.

Žádost o poskytnnutí počtu uplatněných nároků a podaných žalob podle zákona č. 82/1992 sb. .

Naposledy změněno pátek, 26 duben 2019 12:42

Rekultivace pískovcového lomu v katastru obce Podhorní Újezd.

Naposledy změněno čtvrtek, 18 duben 2019 12:45

Informace o mimořádných událostech a úrazech v oblasti trhacích prací za posledních 6 let. 

Naposledy změněno čtvrtek, 11 duben 2019 13:48

Informace ohledně problematiky rozkladové komise.

Naposledy změněno čtvrtek, 11 duben 2019 13:48

Odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci.

Naposledy změněno čtvrtek, 11 duben 2019 13:48

Žádost o poskytnutí informace týkající se stanovení dobývacího prostoru na základě rozhodnutí Oborového sdružení národních podniků pro výrobu maltovin a osinkocementu Radotín pod č.j. OSMO-T/DP 118/1961 ze dne 12.8.1961 a oprávnění k hornické činnosti vydaného OBÚ v Kladně dne 5.12.2001 pod č.j. 8373/01-415.2

Zpřístupnění informace vztahující se k dobývacímu prostoru Ledenice.

Informace týkající se DP Stráž nad Ohří

Plán využívání ložiska na dotčené pozemky uvnitř stanoveného dobývacího prostoru Líšeň II

Žádost o informace o ROZKLADOVÉ KOMISI ČBÚ.

Naposledy změněno čtvrtek, 11 duben 2019 13:49

Poskytnutí stanoviska Českého báňského úřadu ze dne 6.5.1993, č. j. 1087/93.

Poskytnutí stanoviska Českého báňského úřadu ze dne 6.5.1993, č.j. 1087/93.

Naposledy změněno čtvrtek, 11 duben 2019 13:49

Žádost o poskytnutí informací a dokumentů, týkajících se hornické činnosti v dobývacím prostoru Lubná II

Žádost o informaci o platech.

Naposledy změněno čtvrtek, 11 duben 2019 13:49

Žádost o informaci o platech.

Naposledy změněno čtvrtek, 11 duben 2019 13:50

Žádost o poskytnutí stanoviska ČBÚ ze dne 11. června 1992, č.j. 957/92 II.   

Naposledy změněno čtvrtek, 11 duben 2019 13:51

K žádosti fyzické osoby o zpřístupnění informace vztahující se k dobývacím prostorům Blana a Ledenice - viz přiložené soubory. (2.)

K žádosti fyzické osoby o zpřístupnění informace vztahující se k dobývacím prostorům Blana a Ledenice - viz přiložené soubory.

Žádost spolku obcí a občanů o poskytnutí informací týkajících se ložiska štěrkopísku Lohenice.

Poskytnuté info dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2018 ve formátu *.zip.

Naposledy změněno pátek, 22 listopad 2019 08:15

Poskytnuté info dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2018 ve formátu *.zip.

Naposledy změněno čtvrtek, 07 listopad 2019 08:14

Poskytnuté info dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2018 ve formátu *.zip.

Naposledy změněno pondělí, 02 prosinec 2019 09:15

Žádost o poskytnutí informací a dokumentů, týkajících se lomu Bernartice.

Kámen Zbraslav a.s. v Želešinách - statistky počtu odstřelů.

Žádost o informaci o sdělení počtu provedených trhacích prací velkého rozsahu v jednotlivých měsících za období leden 2015 až prosinec 2017.

Naposledy změněno čtvrtek, 11 duben 2019 13:51

Žádost o informaci o úrazovosti a počtu mimořádných událostí v oblasti trhacích prací za posledních pět let na území České republiky.

Naposledy změněno čtvrtek, 11 duben 2019 13:52

Žádost o poskytnutí informací a dokumentů, týkajících se lomu Radíč.

SBS 27007-2018-OBÚ-02 - žádost o informace o činnosti prošetřovatele.

Žádost o informaci o skladování pyrotechnických výrobků.

Žádost o poskytnutí informací a dokumentů, týkajících se lomu Zbraslav.

Dotaz k vydání povolení pro nabývání, dovoz nebo tranzit výbušnin.

Žádost o informaci k aplikaci zákona č. 82/1998 Sb..

Žádost o informaci o zacházení s pyrotechnickými výrobky.

Podmínek těžby a rekultivace v dobývacím prostoru Ostrožská Nová Ves.

Měření seismicity -Bernartice.

Žádost o informaci o jednáních konaných za účasti ČBÚ.

Naposledy změněno čtvrtek, 11 duben 2019 13:52

Žádost o informaci jak se měnila povolená báze těžby v lomu VČS – západ v letech 1993-2010.

Žádost o doplnění informace ze dne 14.5.2018 č.j. SBS 14360/2018/OBÚ-02/1. ohledně činnosti prováděné hornickým způsobem organizace HERLIN spol. s r.o. na lomu Kozárovice a kontrole Státní báňské správy u této organizace. Podání bylo vyřízeno přípisem dne 6.6.2018 č.j. SBS 16063/2018/OBÚ-02/1

Žádost o odměnách nejvyšších státních úřednících.

Naposledy změněno čtvrtek, 11 duben 2019 13:52

Žádost o informaci týkající se těžebních rypadel.

Naposledy změněno čtvrtek, 11 duben 2019 13:52

Rozhodnutí o povolení hornickéčinnosti v dobývacím prostoru Litice.

Žádost o statistickou informaci o počtu podaných dotazů v režimu zákonů o svobodném přístupu k informacím za rok 2017

Žádost o informaci o záznamech o činnostech zpracování podle GDPR.

Žádost o poskytnutí rozhodnutí ČBÚ.

Informace týkající se Chráněného ložiskového území Zbraslav I

Žádost o informace o regresních úhradách.

Žádost o informace o smluvních vztazích.

Informace týkající se hornické činnosti v dobývacím prostoru Zbraslav IV.

Informace týkající se výhradního ložiska stavebního kamene  Zbraslav I.      

SBS 41104/2017/OBÚ-04/1  -  Vliv kamenolomu na sesuv ze dne 7.6. 2013

"Přiznání k úhradě z vydobytých nerostů za rok 2015" z dobývacího prostoru ropy zemního plynu z k. ú. Obce Uhřice  

PŘÍLOHY: p0.doc - Informování žadatelky o poskytnutí informace dle z. 106/1999 Sb. – SBS 37531/2017/OBÚ-01/1 ze dne 23.11.2017 (soubor word) p1.pdf - Rozhodnutí generálního ředitelství Cementáren a vápenek, koncern Praha, č.j. CEVA/DP-219/81 ze dne 27.4.1981 – stanovení DP Líšeň p2.pdf - Rozhodnutí Českého báňského úřadu č.j. 3286/81 ze dne 12.6.1981 – Osvědčení o zaevidování DP Líšeň p6.pdf - Rozhodnutí OBÚ v Brně č.j. 2218/98 ze dne 10.6.1998 – Osvědčení o zaevidování DP Líšeň p4.pdf - Rozhodnutí OBÚ v Brně č.j. 277/02/60315 ze…

Žádost spolku Ateliér trvale udržitelného rozvoje české krajiny o informace ve věci "Změny plánu využívání ložiska Milhostov" a jakékolik jíné řízení ve věci pískovny Milhostov

Žádost organizace GEOtest, a.s. o poskytnutí informací ve věci povolené hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem.

Žádost spolku Ateliér trvale udržitelného rozvoje české krajiny o informace k pískovně Milhostov

středa, 09 srpen 2017 08:58

Žádost fyzické osoby o poskytnutí informací

Napsal(a)

Žádost o informaci o zrušení veřejné vyhlášky.

středa, 09 srpen 2017 08:47

Žádost fyzické osoby o poskytnutí informací

Napsal(a)

Žádost o informaci o poskytování statistických údajů k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 sb. .

Umístění stavby v prostoru dobývacího území 0297 - Ostrožská Nová Ves.

Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského obdržel dne 23.5.2017 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se povolení hornické činnosti v dobývacích prostorech Český Krumlov a Křenov.

Dotaz na činnost rozkladové komise ČBÚ.

Poskytnutí informací týkající se ložisek nerostů na pozemcích vlastníka pod čj. SBS 08623_2017.

Žádost města Jenišov o informace k DP Jenišov, geometrickým bodům, těžbě a finančním rezervám na sanace a rekultivace

  • žádost fyzické osoby o poskytnutí informací týkajících se dobývání ložiska nevyhrazeného nerostu a zaslání kopií    o povolení činnosti na pozemcích - odpověd OBÚ v Brně pod čj. SBS 09771/2017/OBÚ-01/1.
středa, 29 březen 2017 12:02

Žádost fyzické osoby o poskytnutí informací

Napsal(a)

Dotaz na personální obsazení a organizační strukturu SBS.

          žádost fyzické osoby o poskytnutí informací týkajících se provádění opakovaných a základních školení obsluh u vyhrazených případně i nevyhrazených zdvihacích zařízení           odpověd OBÚ v Hradci Králové pod čj. SBS 05020/2017/OBÚ-09/1

pátek, 10 březen 2017 11:39

Žádost fyzické osoby o poskytnutí informací

Napsal(a)

Dotaz na nadřízený orgán Českého báňského úřadu.

středa, 01 březen 2017 08:25

OBÚ - Sokolov / Těžba štěrkopísku Milhostov

Napsal(a)

Informace týkající se těžby štěrkopísku v Milhostově a rozhodnutí OBÚ Sokolov od roku 2004

pondělí, 13 únor 2017 08:35

OBÚ - Sokolov/ Pískovna Milhostov

Napsal(a)

Pposkytnutí informace, která se týká rozhodnutích vydaných pro činnost na pískovně Milhostov v roce 2004,2015,2016 a 2017.

pátek, 13 leden 2017 10:51

Žádost fyzické osoby o poskytnutí informací

Napsal(a)

Žádost fyzické osoby o poskytnutí informací ohledně problematiky rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže s číslem jednání ÚHOS-S410/2012/VZ-20680/2012/2012/521/HKu.

Žádost fyzické osoby o poskytnutí informací ohledně problematiky lomu Královec (dobývací prostory Královec a Královec I). Odpověd OBÚ v Hradci Králové pod čj. SBS 39383/2016/OBÚ-09/1

Dotaz firmy Doucha Šikola advokáti s.r.o. o poskytnutí kopií rozhodnutí báňského úřadu vztahujících se k pozemkům v k.ú. Štěpánovsko (problematika těžby a rekultivace)  

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Souhlasím
Decline
Unknown
Unknown
Souhlasím
Decline