Aktualizováno

Informace k novele zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „DŘ“)

1.1.2021 nabyla účinnosti novela DŘ (zákon č. 283/2020 Sb.), která podstatným způsobem změnila některé aspekty správy daní. Mezi nejvýznamnější změny s dopady do správy úhrad z dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů (dále jen „úhrady“) patří následující:

1.podpora elektronizace
Zcela nově je v §72 DŘ definováno daňového tvrzení jako formulářové podání, které v případě, kdy poplatník nebo jeho zástupce má ze zákona zpřístupněnu datovou schránku nebo má povinnosti mít účetní uzávěrku ověřenou auditorem, musí být učiněno pouze elektronicky, a to způsobem, který zaručuje ověření identity podatele.

Pokud tato vada podání nebude odstraněna ani na výzvu správce úhrad, vzniká poplatníkovi povinnost uhradit pokutu ve výši 1 000 Kč, která však může být za zákonem stanovených podmínek zvýšena až na 50 000 Kč (§ 247a DŘ).

2.revize sankčního systému
V oblasti porušení povinností při správě úhrad dochází ke zvýšení minimální hranice pro vznik pokuty za opožděné tvrzení úhrady, úroku z prodlení a úroku z posečkané částky, a to z částky 200 Kč na 1 000 Kč (§ 250 – 251b DŘ).

Informace k novele zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě

Dne 1.7.2023 nabyl účinnost zákon č. 179/2023 Sb., který novelizoval zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, a kterým mj. dochází ke sloučení obvodních báňských úřadů (dále jen „OBÚ“) se sídlem v Hradci Králové a v Liberci do Obvodního báňského úřadu pro území krajů Královéhradeckého, Pardubického, Libereckého a Vysočina.

Z hlediska správy úhrad z vydobytých nerostů z důvodu zachování kontinuity postupů přiznání a placení úhrady po celé úhradové období 2023, jakož i právní jistoty a komfortu poplatníků, zůstává struktura správců úhrad zachována shodně se stavem k 1.1.2023.
Z formálně-technického i věcného hlediska tedy nedochází od 1.7.2023 v oblasti úhrad v gesci dotčených OBÚ k žádným změnám, a to až do ukončení úhradového období 2023.

 

Naposledy změněno středa, 28 červen 2023 13:12
Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Souhlasím
Decline
Unknown
Unknown
Souhlasím
Decline