Logo
Vytisknout tuto stránku
14-03-2013

ČBÚ v souladu s §40, odst. 4, písmeno g zákona 61/1988 sb. řídí a koordinuje vědu a výzkum v oblasti působnosti SBS. Projekty jsou financované ze státních prostředků. Řešené projekty mají nesporný přínos jak pro řídící a rozhodovací procesy, tak i pro legislativní a kontrolní činnost státní báňské správy.

1, V minulém období byly ve spolupráci s Technologickou agenturou ČR (TAČR) řešeny následující projekty uvedené v tabulce č. 1 Projekty byly ukončeny k listopadu 2016 a v letošním roce proběhne jejich oponování. Následně budou výsledky řešení uvedených projektů v souladu s implementačním plánem zapracovány do právního řádu SBS.

  Tabulka č1 Identifikace a názvy výzkumných projektů v hornictví

IDENTIFIKACE

NÁZEV

TB020CBU001

Výzkum technologických možností získávání vzácných kovů v ČR s ohledem na minimalizaci dopadů na životní prostředí a jejich legislativní zajištění.

TB030CBU001

Výzkum netradičních metod dobývání vázaných zásob v uhelných dolech

TB050CBU001

Výzkum potenciálu a možností komplexního využití hlubinných dolů po ukončení těžební činnosti, včetně tzv. aktivní konzervace důlních jam.

 V roce 2017 byl Technologickou agenturou ČR zahájen program BETA 2 pro léta 2017 - 2022, ve kterém má SBS možnost uplatnit výzkumné potřeby pro vlastní potřebu. Detaily programu BETA 2 je možno najít na stránkách TA ČR. V současné době (2018) jsou v rámci tohoto programu uplatňovány následující potřeby:

  • [TICBU0001] Výzkum složení ovzduší při HČ a ČPHZ pro stanovení minimálního objemového průtoku větrů
  • [TICBU0002] Výzkum možností využití moderních technologií ražby podzemních děl, zejména silničních a železničních tunelů, metodou TBM
  • [TICBU0004] Výzkum a posouzení možného vlivu postupného zatápění ostravské dílčí pánve OKR na stabilitu zlikvidovaných HDD a jejich okolí
  • [TICBU003] Výzkum potenciálu a možnosti využití produktů kamenolomu frakce 0-8 mm, s ohledem na minimalizaci vlivů na ŽP.
  • [TICBU0005] Výzkum a vývoj efektivních nástrojů komunikace v rámci SBS na území ČR

 2, Dále ve spolupráci s MV ČR byl v roce 2016 řešen pro SBS projekt uvedený v tab. 2

Tabulka č2

IDENTIFIKACE

NÁZEV

VH20162017002

Ověřování skutečného napěťového pole horninového masivu za účelem zvýšení bezpečnosti v prostředí anomálních napěťových stavů

3, Pracovníci SBS rovněž působí v oblasti VaV jako členové rad projektů v některých programech TAČR (např. BETA2, EPSYLON, CK); dále pak jako člen vědecké rady programu zabývajícího se bezpečnostním výzkumem pro potřeby státu.

 

Taufer

13.4.2018

 

 

 

 

 

 

Český báňský úřad každoročně hodnotí vývoj bezpečnosti práce v hornictví. Z analýzy vyplývá, že absence vědeckovýzkumné činnosti v oblasti bezpečnosti práce v hornictví je mimo jiné jednou z příčin negativního ovlivnění stavu bezpečnosti.

Proto se v návaznosti na usnesení vlády ČR č. 491/98 od roku 1999 zařadil mezi resorty s přidělenými prostředky na účelové financování výzkumu a vývoje a stal se nositelem výzkumného programu "Zvýšení úrovně bezpečnosti práce v dolech a eliminace nebezpečí od unikajícího metanu".

Od roku 2007 je schváleno zahájení nových aktivit výzkumu a vývoje pod názvem "Bezpečnost práce a provozu při hornické činnosti a vybraných činnostech prováděných hornickým způsobem" s předpokládaným ukončením v roce 2012. Jednotlivé projekty této aktivity ponesou kódové označení ABCBU. První projekt této skupiny projektů VaV je zahájen v 01/07 s číselným označením P 51/2007. Aktivita končí v roce 2010 projektem s číselným označením P 64/2010.

Výroční zprávy

Výroční zprávy jsou ke stažení v podobě následujících dokumentů ve formátu pro programy MS Word nebo Adobe Acrobat Reader (přípony .doc či .pdf).Naposledy změněno úterý, 17 duben 2018 12:52
© Český báňský úřad, 2012