A+ A A-

Výbušniny (4)

 

Dne 13. ledna 2017 nabyl účinnosti zákon č. 451/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 83/2013 Sb., o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití. Ustanovení § 4 a § 4a zákona č. 83/2013 Sb., o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití, ve znění zákona č. 415/2016 Sb. (dále jen „zákon“), upravují povinnosti organizací ve vztahu k evidenci a sledovatelnosti výbušnin. Organizací se pro účely tohoto zákona rozumí právnická a podnikající fyzická osoba, o které tak stanoví zákon č. 61/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Vedení evidence výbušnin tak nově již není upraveno zákonem č. 61/1988 Sb. (zrušený § 33).

Podle § 4 zákona je organizaci uloženo několik níže uvedených povinností, jejíž neplnění podléhá příslušné sankci podle zákona. Jedná se zejména o tyto povinnosti:

1)  Organizace je povinna vést evidenci výbušniny, se kterou nakládá, a to takovým způsobem, aby byl přehled o tom,

a) v jakém množství, jakého druhu včetně obchodního názvu byla výbušnina organizací vyrobena nebo od které osoby byla získána a kdy tak bylo učiněno,

 b) na jakém místě v organizaci se nachází, případně u kterého zaměstnance, než je dále předána, spotřebována nebo zničena, a

 c) které osobě byla předána a kdy tak bylo učiněno, anebo jak s ní bylo naloženo a kterým zaměstnancem, kdy a na jakém místě tak bylo učiněno.

 2) Podléhá-li výbušnina sledovatelnosti podle předpisů upravujících technické požadavky
na výbušniny, je organizace, která s ní nakládá, povinna evidenci podle odstavce 1 doplnit o jedinečné označení každé takové výbušniny.

 3) Každá výbušnina se eviduje samostatně podle jejího druhu, a existuje-li obchodní název, i podle obchodního názvu, nebo musí evidence umožnit alespoň třídění záznamů uvedeným způsobem. Evidence se vede v listinné nebo elektronické podobě prostředky zajišťujícími nesmazatelný evidenční záznam a zabraňujícími neoprávněnému záznamu, popřípadě jejich kombinací, tak, aby údaje byly reprodukovatelné.

 4) Každý evidenční záznam obsahuje datum jeho vyhotovení a v případě evidenčního záznamu v listinné podobě musí být podepsán tím, kdo jej vyhotovil; evidenční záznam v elektronické podobě musí umožnit identifikaci osoby, která jej vyhotovila. Správnost evidenčního záznamu musí být potvrzena další přítomnou osobou nebo jiným způsobem stanoveným organizací. Evidenční záznam se nesmí vymazávat ani přepisovat; v případě jeho opravy se evidenční záznam škrtne tak, aby zůstal čitelný, popřípadě aby evidence vedená v elektronické podobě umožňovala jeho zobrazení, a nový evidenční záznam se uvede do nového řádku. Součástí evidence jsou též doklady o příjmu, výdeji nebo spotřebě výbušniny, zejména přepravní doklad, zápis o odstřelu, nebo zápis o ničení výbušniny podle zvláštních právních předpisů.

 5) Organizace je povinna vést evidenci po celou dobu, po kterou s výbušninou nakládá, a uchovávat ji ještě po dobu alespoň 10 let ode dne získání, vyrobení, použití výbušniny nebo jiného posledního úkonu s výbušninou, přičemž je povinna zajistit, aby takto uchovávané údaje byly stále reprodukovatelné. Doba podle věty první se nevztahuje na uchovávání evidence výbušniny, která po jejím vyrobení podléhá dalším výrobním operacím nebo zpracování, výzkumu, vývoji, zkoušení, ničení a zneškodňování toutéž organizací, jež ji vyrobila; dobu pro uchovávání takovéto evidence stanoví organizace, nesmí však být kratší než 3 roky od posledního úkonu s výbušninou.

 6) Organizace je povinna vnitřním předpisem stanovit způsob vedení evidence výbušniny podle odstavců 1 až 5, zejména způsob vyhotovování evidenčního záznamu, určit osoby oprávněné k jeho vyhotovení a dobu pro uchovávání evidence podle odstavce 5 věty druhé, a tento vnitřní předpis dodržovat.

 

Ze zákona vyplývají pro organizaci podle § 4a i další povinnosti, a to:

 a) evidenci výbušnin chránit před ztrátou, náhodným nebo svévolným poškozením nebo zničením, zejména ji zálohovat pro její obnovu,

 b) v pravidelných intervalech stanovených organizací, nejméně však jedenkrát měsíčně, porovnávat evidované množství výbušniny se skutečným stavem a o tomto porovnávání vést zápisy, a tyto zápisy uchovávat po dobu alespoň 10 let od jejich pořízení,

 c) v pravidelných intervalech stanovených organizací, nejméně však jedenkrát ročně, kontrolovat, zda je evidence výbušnin, zahrnující označení výbušniny pro účely její sledovatelnosti, funkční a reprodukovatelná, a o těchto kontrolách vést zápisy, a tyto zápisy uchovávat po dobu alespoň 10 let od jejich pořízení.          

Kontrolu plnění těchto povinností provádí obvodní báňské úřady.

Kontaktní osobou ve věcech evidence a sledovatelnosti výbušnin na Českém báňském úřadě
v Praze je Ing. Miroslav Barbušin, ústřední báňský inspektor oddělení výbušnin, tel. 221 775 323, Své dotazy můžete rovněž zasílat písemně na adresu Českého báňského úřadu nebo elektronicky na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. či do datové schránky Českého báňského úřadu.

 

 Dne 14. 3. 2017

Zpracoval: Ing. M. Barbušin, ústřední báňský inspektor oddělení výbušnin ČBÚ

Za oddělení výbušnin: Ing. M. Malíř, vedoucí oddělení výbušnin ČBÚ

 

 

středa, 15 březen 2017 00:00
Zveřejněno v Výbušniny
Napsal(a)
Číst dál...

Český báňský úřad dne 29. května 2014 pod čj. SBS 16514/2014 zaevidoval podnět fyzické osoby, který se týkal označování hmotnosti výbušnin a zápisů v evidenčních záznamech.
K prověření podnětu fyzické osoby provedli ústřední báňští inspektoři II. odboru toto zjištění:
•    K označování hmotnosti výbušnin
Někteří výrobci výbušnin začali od 1. ledna 2014 v návaznosti na změny v Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), na obalech označovat u náložkovaných trhavin hmotnost výbušnin v NEM, NEQ (čistá hmotnost výbušniny; celková hmotnost výbušných látek, bez obalů, pouzder atd.). V některých případech navíc hmotnost NEM uváděná na náložkách trhavin neodpovídala celkové hmotnosti trhaviny na expedičních obalech (počet náložek x hmotnost NEM).
•    K zápisům v evidenčních záznamech
Některé organizace, které nakládají s výbušninami, začali vést evidenci výbušnin v hmotnosti NEM podle nového označování obalů a předávaných účetních dokladů výrobcem. Zápisy hmotnosti výbušniny v NEM v evidenčních záznamech tak mohly způsobovat rozdíly mezi evidovaným a skutečným stavem výbušnin.

Na základě shora uvedeného stavu Vás upozorňuji, že od 1. ledna 2014 mohou být přepravní obaly kromě hmotnosti výbušnin v Netto a Brutto nově označovány i hmotností NEM či NEQ.

Organizace, které nakládají s výbušninami, musejí vést i nadále evidenci výbušnin v hmotnosti Netto, aby byl přehled o tom, jak byly výbušniny získány, kde se nacházejí, v jakém množství a komu byly předány nebo jak s nimi bylo naloženo. To platí i u náložkovaných trhavin (podle ČSN EN 13857-1 Výbušniny pro civilní použití - Část 1: Názvosloví, se náložkovanou trhavinou rozumí trhavina uzavřená do obalu (obvykle válcového tvaru) tvořeného papírem, kartonem, plastovým nebo jiným materiálem a používaná v této formě).

S pozdravem


Ing. Martin   M a l í ř
ředitel II. odboru
Dobývání nerudních surovin
a nakládání s výbušninami

 

 

pátek, 04 červenec 2014 07:27
Zveřejněno v Výbušniny
Napsal(a)
Číst dál...

 Oznamovací povinnost stanovená § 25f odst. 1 zákona č. 61/1988 Sb. o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 184/2011 Sb. (dále jen „zákon“), může být zkrácená ze současných 5 dnů předem na dobu 24 hodin předem v případě, že splníte ustanovení § 25f odst. 2 zákona. Možnost vybavit vozidlo sledovacím zařízením platí od 1. 1. 2012, od 1. 1. 2014 je toto povinností.

 Pro Vaši informaci uvádíme kontaktní telefon na Ředitelství služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Policejního prezídia ČR – 974834436, a Operační odbor Policejního prezídia ČR – 974848101. E-mail na ředitelství: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

 Oznamování se děje vyplněním připojeného formuláře podle uvedeného vzoru a odesláním do datové schránky PP ČR (číslo datové schránky: gs9ai55). Odesílá se soubor ve formátu sešitu excel nikoliv obrázek vytištěného dokumentu.

 

 

úterý, 14 srpen 2012 07:41
Zveřejněno v Výbušniny
Napsal(a)
Číst dál...

D NAPIS

 

Obvodní báňský úřad pro území krajů :

E-podatelna 

Dat. schránka

Telefon

Jihomoravského a Zlínského v Brně Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.   95zadtp 545 321 274
Hlavního města Prahy a kraje Středočeského v Praze Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ixaaduf 221 775 372

Libereckého a Vysočina v Liberci

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

tqjaduc

485 340 928

Moravskoslezského a Olomouckého v Ostravě Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. da5adv2 596 100 211
Ústeckého v Mostě Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 4huadu8 476 442 417
Plzeňského a Jihočeského v Plzni Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. m4eadvu 377 850 401
Karlovarského v Sokolově Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 7nyadvm 352 350 740
Královéhradeckého a Pardubického v Hradci Králové Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. gf9adwf 499 815 700

 


Český báňský úřad

Kozí 4
P.O. BOX 140
110 01 Praha 1 - Staré Město

Telefon: 221 775 311
Fax: 221 775 363
E-Podatelna: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Dat. schránka: rn6aas6

IČ:00025844

E-mail pro obecnou komunikaci: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© Český báňský úřad, 2012

Přihlásit

Log in to your account or

Registrovat

User Registration
or Zrušit