A+ A A-

Tiskové zprávy (80)

Tiskový mluvčí

Bohuslav MACHEK (foto ke stažení), kontakt: mob. 724 206 588, e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

Informace

 

Soubory s informacemi jsou ke stažení v podobě dokumentů ve formátu pro program MS Word (přípona .doc).

Tisková zpráva č. 22

Český báňský úřad, Praha dne 8. října 2014

Dohodu o spolupráci v oblasti podpory aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací podepsal předseda Českého báňského úřadu a předsedkyně Technologické agentury České republiky.

středa, 08 říjen 2014 12:49
Zveřejněno v Tiskové zprávy
Napsal(a)
Číst dál...

Tisková zpráva č. 21

 Český báňský úřad, v Praze 12. září 2014

Předseda Českého báňského úřadu se dne 10. září 2014 zúčastnil slavnostního setkání k výročí 50 let provozu úložiště radioaktivních odpadů Richard u Litoměřic. Na oslavné akci pronesl Ing. Ivo Pěgřímek, Ph.D. též krátký projev.

Podzemní prostory bývalého vápencového dolu slouží již od roku 1964 k ukládání nízko a středněaktivních odpadů. Putují sem výhradně institucionální, tedy odpady vznikající ve zdravotnictví, zemědělství, při průmyslové činnosti a výzkumu. Ročně se v Richar­du uloží průměrně 300 obalových souborů.

 Ukládání i provoz úložiště podléhají řadě přísných předpisů a limitů, na jejichž dodržování dohlíží Český báňský úřad a Státní úřad pro jadernou bezpečnost.

 Na akci se připomnělo i druhé kulaté výročí – 40 let provozu úložiště Bratrství u Jáchymova, určeného pro ukládání odpadů obsahujících přírodní radionuklidy. V současné době je v bývalé Těžní štole uranového dolu uloženo přes 2000 obalových souborů.

 

 

 

 

 

úterý, 16 září 2014 10:55
Zveřejněno v Tiskové zprávy
Napsal(a)
Číst dál...

Tisková zpráva č. 20

 Český báňský úřad, v Praze 5. srpna 2014

Předseda Českého báňského úřadu za přítomnosti dalších zřizovatelů, kterými jsou Odborový svaz pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu a Odborový svaz Stavba České republiky, předal vítězným organizacím cenu „Zlatý Permon“.

Ve XII. ročníku soutěže byly v oblasti bezpečnosti práce v hornictví oceněny:

 1. kategorie - hornická činnost prováděná hlubinným způsobem–hlubinný důl OKD,a.s.Důl Darkov.
 2. kategorie–hornická činnost prováděná povrchovým způsobem–Severní energetická a.s.
 3. kategorie – hornická činnost prováděná povrchovým způsobem–lom, těžba písku nebo štěrkopísku (subjekt s alespoň 51 zaměstnanci) - Sklopísek Střeleč a.s.
 4.  kategorie – činnost prováděná hornickým způsobem, včetně těžby nafty (subjekt
  s alespoň 51 zaměstnanci) -
  Moravské naftové doly a. s.
 5. kategorie – hornická činnost nebo činnost prováděná hornickým způsobem (subjekt s nejvýše 50 zaměstnanci) Vápenka Vitoul, s. r. o.

 

Pro hodnocený kalendářní rok 2013 byla státní báňskou správou stanovena tato kritéria:

 1. Počet úrazů, které si vyžádaly hospitalizaci postiženého delší než 5 dnů na pracovišti subjektu ve sledovaném roce, včetně dodavatelských organizací provádějících hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem.
 2. Počet evidovaných pracovních úrazů na pracovišti subjektu ve sledovaném roce, včetně dodavatelských organizací provádějících cit. činností na pracovišti přihlašovaného subjektu.
 3. Počet zameškaných pracovních směn z titulu pracovních úrazů v přepočtu na jednoho zaměstnance subjektu ve sledovaném roce, včetně dodavatelských organizací provádějících cit. činnosti na pracovišti přihlašovaného subjektu.
 4. Počet mimořádných událostí ve sledovaném roce podléhajících ohlašovací povinnosti příslušnému obvodnímu báňskému úřadu.
 5. Počet zaměstnanců organizace, včetně dodavatelských organizací provádějících cit. činnosti na pracovišti přihlášeného subjektu.
 6. Výše roční těžby.
 7. Výše vytvořeného fondu sanací a rekultivací za hodnocený rok a celková výše vytvořeného fondu sanací a rekultivací.

 


 

úterý, 05 srpen 2014 08:41
Zveřejněno v Tiskové zprávy
Napsal(a)
Číst dál...

Tisková zpráva č. 19  

Usnesením vlády České republiky č. 153 ze dne 12. března 2013 o Plánu nelegislativních úkolů vlády na zbývající část 1. pololetí 2014 a o Přehledu námětů pro Plán nelegislativních úkolů vlády na 2. pololetí 2014, bylo uloženo předsedovi Českého báňského úřadu zpracovat a předložit vládě České republiky „Zprávu o stavu bezpečnosti v hornictví za rok 2013“. Termín předložení zprávy k informaci vládě byl stanoven do 30. 6. 2014.
    Obdobně jako v minulých letech, i letošní „Zpráva o stavu bezpečnosti v hornictví za rok 2013“ (dále jen „Zpráva“) hodnotí stav bezpečnosti práce a bezpečnosti provozu v organizacích, ve kterých vrchní dozor vykonává státní báňská správa, a nově v organizacích, ve kterých orgány státní báňské správy vykonávají vrchní dozor nad zajišťováním bezpečného stavu podzemních objektů.

    Ve srovnání s rokem 2012 došlo v roce 2013 ke snížení jak počtu smrtelných pracovních úrazů, tak celkového počtu ostatních závažných událostí. Snížení celkového počtu pracovních úrazů vedl k dosažení nejlepšího výsledku od počátku sledování. Absolutní počet všech úrazů s pracovní neschopností více jak 3 dny v roce 2013 byl nejnižší v celé historii sledování úrazovosti v oblasti dozoru orgány státní báňské správy. Proti roku 2006 byl v roce 2013 zaznamenán pokles počtu úrazů o 54 %. Opatření Českého báňského úřadu (dále jen „ČBÚ“) přijatá k prošetřování závažných pracovních úrazů a závažných provozních nehod, v oblasti plánování a výkonu kontrolní činnosti a v oblasti tvorby báňské legislativy, se projevila pozitivně a přispěla k postupnému zvyšování bezpečnosti v hornictví.
V průběhu roku 2013 došlo při činnostech podléhajících vrchnímu dozoru státní báňské správy celkem k 4 smrtelným pracovním úrazům. Ve srovnání s rokem 2012 se jedná o pokles o 4 případy.
Z celkového počtu 4 smrtelných pracovních úrazů došlo ke 2 smrtelným úrazům v souvislosti s těžbou černého uhlí, 1 smrtelnému úrazu v souvislosti s povrchovým dobýváním hnědého uhlí a 1 smrtelnému úrazu při dobývání nerudních surovin povrchovým způsobem. Srovnání smrtelných pracovních úrazů podle jejich zdrojů bylo provedeno v souladu s platným NV č. 201/2010 Sb.
    V roce 2013 byl počet smrtelných úrazů při hlubinné těžbě černého uhlí o tři případy nižší než v roce 2012. Při těžbě hnědého uhlí došlo k jednomu smrtelnému úrazu, což je o jeden případ více než v roce 2012.
Zpráva se věnuje i činnosti státní báňské správy v oblasti výkonu vrchního dozoru
nad bezpečností práce a provozu, a to formou kontrolní a inspekční činnosti ČBÚ a obvodních báňských úřadů, legislativní činnosti a řízení výzkumu a vývoje.
    Na základě reformy VaV schválené usnesením vlády ČR č. 287/2008 byla ČBÚ odebrána od roku 2011 možnost poskytování dotací a průřezovým poskytovatelem dotací v oblasti bezpečnosti bylo ustanoveno Ministerstvo vnitra ČR, které však řešené úkoly zaměřuje do oblasti zajištění bezpečnosti státu a ne do oblasti bezpečnosti při výkonu hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem. Zřejmě proto jsme u tohoto poskytovatele uspěli od roku 2010 pouze s jedním projektem, jehož řešení probíhalo bez gesce ČBÚ a bylo v roce 2013 ukončeno. Jednalo se o projekt s názvem „Aktualizace krizových (havarijních) plánů jednotlivých krajů pro zajištění bezpečnosti obyvatel měst a obcí ve vztahu k mimořádným událostem při provádění hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem a nakládání s výbušninami ve spolupráci s hasičským záchranným sborem“.
    Nově vzniklá Technologická agentura ČR postupně vyhlašuje mimo jiné i programy k řešení potřeb státní správy a pro ČBÚ se naskytla možnost uplatnit své projekty formou veřejných zakázek v rámci programu BETA s řešením od roku 2012. V průběhu roku 2013 v rámci tohoto programu pokračovalo řešení tří projektů.

 

    Legislativní činnost ČBÚ spočívala v r. 2013 v přípravě nových zákonů, nařízení vlády, vyhlášek a dalších důležitých materiálů legislativní povahy v gesci Českého báňského úřadu, a zároveň i v poskytování součinnosti jiným resortům při legislativních pracích – viz kapitola 3.4 Zprávy, konkrétně:
-    zákon č. 83/2013 Sb., o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití, připravovaný od roku 2012,
-    nařízení vlády č. 84/2013 Sb., o požadavcích na jednoznačné označování výbušnin pro civilní použití,
-    zákon č. 168/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů,
-    vyhláška č. 12/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 51/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování nerostů,
-    vyhláška č. 13/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 49/2008 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečného stavu podzemních objektů.

    V průběhu roku 2013 byla připravována novelizace vyhlášky č. 165/2002 Sb., o separátním větrání při hornické činnosti v plynujících dolech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon o prekurzorech výbušnin. Práce na tomto zákonu byly zahájeny v návaznosti na vydání Nařízení EU č. 98/2013 o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání.

Zástupci ČBÚ rovněž spolupracovali s dalšími orgány státní správy v rámci různých pracovních skupin na přípravě nových právních předpisů a koncepčních materiálů. ČBÚ se rovněž aktivně účastnil meziresortních připomínkových řízení k návrhům právních předpisů zpracovaných jinými resorty. Výsledkem meziresortní spolupráce bylo i zpracování návrhů právních předpisů, které vyšly v roce 2013 a zasahují do oblasti horního práva. Příkladem takového právního předpisu je zákon č. 257/2013 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o katastru nemovitostí.
    Kapitola 4. Zprávy, stručně analyzuje rizika a problémy hornictví v roce 2013 a nastiňuje zaměření činnosti SBS v roce 2014. Orgány státní báňské správy při výkonu své dozorové činnosti nadále věnují zvýšenou pozornost v organizacích vykonávající jak činnost prováděných hornickým způsobem (ražby tunelů), tak hornickou činnost, která je spojená s rizikem vzniku důlních otřesů, nahromadění a zapálení metanu anebo důlních požárů. Podobně lze očekávat problémy v plnění povinností organizací v oblasti BOZP a to v důsledku přetrvávání hospodářské recese a při používání outsourcingu.
    ČBÚ od roku 2002 pravidelně oceňuje organizace „Cenou za bezpečnost v hornictví – Zlatý Permon“. Tato cena se propůjčuje a uděluje subjektům podléhajícím dozoru státní báňské správy ČR jako projev uznání za dosažení vynikajících výsledků v oblasti bezpečnosti práce. Cena je zřízena ČBÚ, Odborovým svazem pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu a Odborovým svazem Stavba ČR, pro subjekty, které podléhají dozoru státní báňské správy. Ceny jsou udělovány v pěti, níže uvedených, kategoriích.
    
    
    
    Přehled vítězů jednotlivých kategorií soutěže „Zlatý Permon“ za rok 2013 uvádí následující tabulka:

 

I. kategorie

II. kategorie

III. kategorie

IV. kategorie

V. kategorie

hornická činnost prováděná hlubinným způsobem – hlubinný důl

hornická činnost prováděná povrchovým způsobem – uhelný lom

hornická činnost prováděná povrchovým způsobem – lom, těžba písku nebo štěrkopísku

(subjekt s alespoň
51 zaměstnanci)

činnost prováděná hornickým způsobem, včetně těžby ropy

(subjekt s alespoň
51 zaměstnanci)

hornická činnost nebo činnost prováděná hornickým způsobem

(subjekt s nejvýše
50 zaměstnanci)

OKD, a.s., Důl Darkov

Severní energetická a.s.

Sklopísek Střeleč a.s.

MND a.s.

Vápenka Vitoul s.r.o.

středa, 09 červenec 2014 12:56
Zveřejněno v Tiskové zprávy
Napsal(a)
Číst dál...

Tisková zpráva č. 18

ig logo

Český báňský úřad, v Praze 23. června 2014.

Téma konference „Ochrana ložisek nerostů“ reagovalo na programové prohlášení vlády, kde se mj. uvádí: „Současná vláda zachová energetické suroviny pro budoucí generace a obhájí zájmy státu při stanovení podmínek těžby a využití nerostů.“

Ke zvolenému tématu se vyjádřili zástupci státní správy, profesní veřejnosti a hornického školství. Z celého spektra ekonomických, technických a sociálních aspektů souvisejících s ochranou ložisek nerostů, lze učinit tyto závěry:

-        I na počátku 21. století mají nerostné suroviny (zejména energetické suroviny, rudy, nerudy a stavební suroviny), vč. druhotných surovin zásadní roli v hospodářství všech ekonomik, české nevyjímaje.

-        V zájmu optimálního rozvoje české ekonomiky je třeba pamatovat na domácí nerostné suroviny.

-        Přístup státu a jeho požadavky na využitelnost ložisek, zejména u vyhrazených nerostů by měla formovat státní energetická koncepce a surovinová politika.

-        Hovoříme-li o nerostném bohatství je nutno vycházet z faktu, že specifickým rysem ložisek nerostných surovin je jejich neobnovitelnost a nepřemístitelnost.

-        Stát zabezpečuje ochranu prozkoumaných a vyhodnocených ložisek vyhrazených nerostů zejména prostřednictvím státní báňské správy.

-        Hospodárné využívání neobnovitelných ložisek vyhrazených nerostů závisí na tom, zda v současnosti vyhovují stávajícím bezpečnostním, technickým a ekonomickým podmínkám.

-        Ochrana ložisek vyhrazených nerostů je veřejným zájmem, z tohoto důvodu musí být nepřemístitelnost vyhrazených ložisek nerostů nadále respektována i v jiných řízeních týkajících se území a jeho využití.

 

iq 3MUDr. Přemysl SOBOTKA, místopředseda Senátu Parlamentu ČR, 
při slavnostní zdravici účastníkům konference.

 

pondělí, 23 červen 2014 11:53
Zveřejněno v Tiskové zprávy
Napsal(a)
Číst dál...

 logoeu

 

Napojení informačního systému Českého báňského úřadu na základní registry registrační číslo projektu CZ.1.06/1.1.00/14.08495

 
Český báňský úřad (
dále jen „ČBÚ“) nadále zajišťuje udržitelnost projektu „Napojení informačního systému Českého báňského úřadu na základní registry“, který byl realizován z Integrovaného operačního programu a spolufinancován z prostředků EU.

 
Jako v předchozích letech, je udržitelnost projektu nadále zajišťována servisní smlouvou s dodavatelem. S registry se pracuje. Registry ČBÚ jako např. Dobývací prostory, Těžená nevýhradní ložiska, Osvědčení, Výbušniny a Neplatné doklady jsou pravidelně aktualizovány. Průběžně dochází k proškolování odborných zaměstnanců pracovníky IT a dodavatelskou firmou, např. formou workshopů. Školení jsou hrazena v rámci podpory ČBÚ, a to včetně školení administrátorů
.

 Navazujícími projekty jsou:
Vytvoření geografického informačního systému státní báňské správy (GIS).

Řešení GIS musí informačně podpořit legislativou definované agendy. Požadavky na řešení GIS vycházejí z potřeb na informační podporu těchto agend. Zásadní motivací pro nasazení GIS je zajištění adekvátní podpory vybraných agend na úseku státní báňské správy, které nejsou v současné době implementovány. Informační systém bude budován plně v souladu s požadavky definovanými zákonem č. 365/2000 Sb., tedy s požadavky na informační koncepci, provozní dokumentaci a rozhraní vůči základním registrům.

Smlouva o dílo byla se zhotovitelem uzavřena dne 2.11.2017 a zhotovitel se zavázal provést dílo v následujících termínech:

a)  Etapa 1 (první část díla) – nejpozději do 31.12.2017

-          Aplikace „Dobývací prostory“

-          Aplikace „Stavební řízení“

-          Aplikace „Katastr nemovitostí“

-          Nástroj „Import dat z katastru nemovitostí“

-          Modul „Administrace“

-          Webová mapová služba „Dobývací prostory „(WMS)

-          Instalace, testování, provoz, školení

První etapa byla v termínu dokončena

b) Etapa 2 (druhá část díla) – nejpozději do 31.12.2018

-          Integrace na Actice Directory

-          Integrace s Elektronickou spisovou službou

-          Integrace na AIS SBS

-          Webová stahovací služba „Dobývací prostory“ (WFS)

c)  Etapa 3 (třetí část díla) – nejpozději do 31.12.2019

-          Mobilní klient

-          Metadatová aplikace

-          Harmonizace dat INSPIRE

 

 

GIS není financován z prostředků EU.

Na projekt Napojení informačního systému Českého báňského úřadu na základní registry zároveň technologicky navazuje Analýza nového agendového informačního systému (AIS),
a to především na současné řešení evidenčních modulů. Nové řešení AIS využije stávající nastavení komunikace se ZR.

Analýza byla dokončena počátkem roku 2018, odsouhlasena Ministerstvem vnitra ČR - Odbor hlavního architekta eGovernmentu a je současně vymezením předmětu pro VŘ na realizaci AIS.

 AIS není financován z prostředků EU

 

                                                                                 Mgr. Jana Moravcová
                                                                                   administrace a publicita projektu

 


 

2017

Napojení informačního systému Českého báňského úřadu na základní registryregistrační číslo projektu CZ.1.06/1.1.00/14.08495

  

Český báňský úřad (dále jen „ČBÚ“) zajišťuje udržitelnost projektu „Napojení informačního systému Českého báňského úřadu na základní registry“, který byl realizován z  Integrovaného operačního programu a spolufinancován z prostředků EU.

Tento projekt úzce navazuje na strategii České republiky v oblasti eGovernment, která
je popsána ve strategickém dokumentu  schváleném vládou České republiky "Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby - Strategie realizace Smart Administration
v období 2007 - 2015".

Udržitelnost projektu je nadále zajišťována smlouvou o poskytování podpory s dodavatelem. V již naplněném cíli projektu, tedy napojení informačního systému ČBÚ prostřednictvím e-spisu na základní registry, prostřednictvím rozšíření SW o modul lokálních registrů a evidenční modul se pokračuje, s registry se pracuje. Registry ČBÚ jako např. Dobývací prostory, Těžená nevýhradní ložiska, Osvědčení, Výbušniny
a Neplatné doklady jsou pravidelně aktualizovány, s registry se intenzivně pracuje. 

Současně probíhají školení zaměstnanců, kteří danou oblast využívají pro svou činnost, včetně proškolování oddělením hospodářské správy a informačních technologií (dále jen „OHSIT“), které rovněž zabezpečuje odbornou a metodickou pomoc při používání základních registrů. Veškerá probíhající školení, a to i do budoucna plánovaná, jsou plně hrazena z prostředků ČBÚ. V neposlední řade rovněž průběžně dochází k aktualizaci dokumentace programového vybavení, spočívající v zajištění a předání uživatelských příruček a příruček pro administrátory systému (OHSIT), v návaznosti na úpravy
a aktualizace systému včetně technické dokumentace.

 

 

 

                                                                                 Mgr. Jana Moravcová
                                                                                    administrace a publicita projektu

 


 

 

 

Projekt „Napojení informačního systému Českého báňského úřadu na základní registry“ je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj

Český báňský úřad v květnu 2014 úspěšně ukončil svůj projekt „Napojení informačního systému Českého báňského úřadu na základní registry“ v rámci Integrovaného operačního programu, které jsou spolufinancovány z prostředků EU.

Projekt navázal na stávající informační systémy a rozšířil je o funkcionality, které zefektivní činnost SBS a zároveň výkon svěřených agend uvede do souladu se zákonem 111/2009 Sb.,                  o základních registrech ve znění pozdějších předpisů. Smyslem projektu bylo vytvoření softwarového propojení dvou systémů: spisové služby ČBÚ a informačního systému datové stránky tak, aby ČBÚ mohl efektivně komunikovat se všemi ostatními uživateli datových schránek. Po zpřístupnění služeb informačního systému katastru nemovitostí prostřednictvím informačního systému základních registrů bude tento modul také zajišťovat informace o vlastnících nemovitostí souvisejících s dobývacími prostory. Modul nahradil dosavadní evidenci, soustředěnou v několika "XLS" tabulkách. Povinné informace jsou v potřebné struktuře převedeny do centrální databáze, vzájemně propojeny a navázány na data v základních registrech. Nákupem IT techniky došlo k modernizaci technického a softwarového vybavení ČBÚ a zlepšení komunikační infrastruktury. Cílem projektu s rozpočtem 3,5 mil Kč bylo zefektivnit činnost obvodních báňských úřadů a Českého báňského úřadu, snížit finanční nároky na chod administrativy a zajistit transparentnost výkonu veřejné správy.

Projekt úzce navazuje na strategii České republiky v oblasti eGovernment, která je popsána ve strategickém dokumentu schváleném vládou České republiky "Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby - Strategie realizace Smart Administration v období 2007 - 2015".

 

 

 

 Mgr. Jana Moravcová
administrace a publicita
projektu

 


 

20140528 093352

 

20140528 093618
20140529 100132

 

 

20140528 094814

20140528 095618

20140528 100752

 

20140528 095618

 

 

úterý, 17 červen 2014 12:44
Zveřejněno v Tiskové zprávy
Napsal(a)
Číst dál...

 Úspěšně vyřešené výzkumné projekty k využití energetického potenciálu důlních vod a k predikci horninových struktur pro uskladňování zemního plynu

 

Tisková zpráva č. 17

Český báňský úřad; v Praze, dne 29. dubna 2014

Český báňský úřad prosadil u Technologické agentury ČR řešení dvou výzkumných projektů.

1. Projekt využívání energetického potenciálu důlních vod

Zadání projektu vycházelo z nových možností ve využití dolů po ukončení těžební činnosti, zejména ve využití tepelného a hydrostatického potenciálu důlních vod v jámách hlubokých cca 1000 m.

2. Projekt predikce horninových struktur pro uskladňování zemního plynu

středa, 30 duben 2014 08:36
Zveřejněno v Tiskové zprávy
Napsal(a)
Číst dál...

Tisková zpráva č. 16

Český báňský úřad; v Praze, dne 28. dubna 2014

 

Předseda Českého báňského úřadu Ing. Ivo Pěgřímek, Ph.D., přijal pozvání Těžební unie
a dne 17. dubna 2014 se zúčastnil Jarního setkání těžařů v Dolní Moravě.

Jak zabezpečit práci externích zaměstnanců v lomovém provozu“ bylo cílem příspěvku předsedy úřadu a předmětem následné diskuze s členy Těžební unie.

Z obsahu příspěvku lze zdůraznit, že k bezpečné práci všech zaměstnanců (nejen externích) v lomovém provozu, je zejména nutno společně dbát na:

 1. řádnou spolupráci zaměstnavatelů při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci všech zaměstnanců na pracovišti,
 2. koordinaci prací v lomu pod vedením jednoho závodního lomu, ustanoveného organizací, které byl stanoven dobývací prostor,
 3. primární odpovědnost organizace, které byl stanoven dobývací prostor, zejména za plnění povinností vyplývajících příslušných z rozhodnutí vydaných obvodními báňskými úřady.

 

Předseda Českého báňského úřadu Ing Ivo Pěgřímek, Ph.D., (s mikrofonem) 
a předseda představenstva Těžební unie Ing. Pavel Fiala.

Státní báňská správa prakticky veškeré činnosti v lomovém provozu povoluje a následně dozoruje, což je ten nejefektivnější způsob výkonu veřejné správy.

úterý, 29 duben 2014 07:26
Zveřejněno v Tiskové zprávy
Napsal(a)
Číst dál...

Tisková zpráva č. 15

 Český báňský úřad, v Praze dne 8. dubna 2014

S ohledem na skutečnost, že se v mediích objevují spekulace o výkladu ustanovení horních předpisů týkajících se zahlazování následků hornické činnosti a tvorby rezerv na sanaci a rekultivaci, Český báňský úřad uvádí následující:

 1.Povinnost organizace provést likvidaci dolu plyne z ustanovení § 10 odst. 5 zákona č.61/1988 Sb., o hornické činnosti výbušninách a státní báňské správě, které zní:Při trvalém zastavení provozu v dole nebo lomu je organizace povinna provést jejich likvidaci, nebo předložit obvodnímu báňskému úřadu projekt jejich jiného využití. Neprovede-li organizace likvidaci a je-li ohrožena bezpečnost nebo zdraví lidí, obvodní báňský úřad nařídí provedení likvidace na náklady organizace.Tato povinnost je obecná a organizace, tedy těžař, ji musí splnit bez ohledu na výši rezervy finančních prostředků.

úterý, 08 duben 2014 13:21
Zveřejněno v Tiskové zprávy
Napsal(a)
Číst dál...

Tisková zpráva č. 14

Český báňský úřad, v Praze dne 4. dubna 2014

Český báňský úřad přezkoumal napadené prvoinstanční rozhodnutí ve věci povolení těžby štěrkopísku v dobývacím prostoru Borek nad Labem.

Rozhodnutí zrušil a věc vrátil obvodnímu báňskému úřadu k novému projednání.

 

pátek, 04 duben 2014 09:31
Zveřejněno v Tiskové zprávy
Napsal(a)
Číst dál...

Nejčtenější -TS

K povolení těžby štěrkopí…

Tisková zpráva č. 14 Český báňský úřad, v Praze dne 4. ...

Číst dál
Doporučené odkazy:
Společnost pro trhací techniku a pyrotechniku
Cílem společnosti je seznamovat zejména členy Společnosti s novinkami v oblasti trhací techniky, technologie trhacích prací, vrtací techniky a dalších elementech podílejících se na komplexu činností nazývající se trhací či ohňostrojné práce.
Hornické muzeum Příbram
navazuje na dvě muzeální instituce vzniklé už v 19. století. Už od roku 1852 byla přístupná část......
Těžební unie
Těžební unie České republiky je zájmové sdružení, působící v České republice od roku 1990.
Společenstvo těžařů ČR
Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu nezávislá dobrovolná organizace. V České republice reprezentuje hornickou podnikatelskou a zaměstnavatelskou veřejnost.
Vysoká škola báňská
-Technická univerzita Ostrava ŠB-TU Ostrava má za sebou více než 160 let existence. Poskytuje bakalářské, magisterské

D NAPIS

 

Obvodní báňský úřad pro území krajů :

E-podatelna 

Dat. schránka

Telefon

Jihomoravského a Zlínského v Brně Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.   95zadtp 545 321 274
Hlavního města Prahy a kraje Středočeského v Praze Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ixaaduf 221 775 372

Libereckého a Vysočina v Liberci

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

tqjaduc

485 340 928

Moravskoslezského a Olomouckého v Ostravě Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. da5adv2 596 100 211
Ústeckého v Mostě Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 4huadu8 476 442 417
Plzeňského a Jihočeského v Plzni Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. m4eadvu 377 850 401
Karlovarského v Sokolově Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 7nyadvm 352 350 740
Královéhradeckého a Pardubického v Hradci Králové Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. gf9adwf 499 815 700

 


Český báňský úřad

Kozí 4
P.O. BOX 140
110 01 Praha 1 - Staré Město

Telefon: 221 775 311
Fax: 221 775 363
E-Podatelna: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Dat. schránka: rn6aas6

IČ:00025844

E-mail pro obecnou komunikaci: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© Český báňský úřad, 2012

Přihlásit

Log in to your account or

Registrovat

User Registration
or Zrušit