A+ A A-

Tiskové zprávy (72)

Tiskový mluvčí

Bohuslav MACHEK (foto ke stažení), kontakt: mob. 724 206 588, e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

Informace

 

Soubory s informacemi jsou ke stažení v podobě dokumentů ve formátu pro program MS Word (přípona .doc).

Tisková zpráva č. 28

 

Český báňský úřad, Praha dne 15. prosince 2014

U příležitosti svátku sv. Barbory byly dne 11. prosince 2014 v sídle Českého báňského úřadu předány „Rezortní medaile Jiřího Agricoly“.

Hornický svátek je vždy považován za případ hodný zvláštního zřetele, proto rezortní medaile Jiřího Agricolly společně předali Ing. Jan Mládek, CSc., ministr průmyslu a obchodu, a Ing. Ivo Pěgřímek, Ph.D., předseda Českého báňského úřadu.

 

Resortní medaili bylo oceněno 19 odborníků, kteří se zvláštním a ojedinělým způsobem zasloužili o rozvoj hornictví. Jedná se zejména o pracovníky z organizací podléhajících dozoru státní báňské správy, ministerstev a ústředních orgánů zabývajících se hornictvím, jakož i pracovníků jiných odborů.

pondělí, 15 prosinec 2014 13:56
Zveřejněno v Tiskové zprávy
Napsal(a)
Číst dál...

Tisková zpráva č. 27

 

Český báňský úřad; v Praze, dne 11. listopadu 2014

 

Předseda Českého báňského úřadu Ing. Ivo Pěgřímek, Ph.D., přijal pozvání Těžební unie a dne 6. listopadu 2014 se zúčastnil podzimního setkání těžařů v Brně.

t 27 1

 

úterý, 11 listopad 2014 13:59
Zveřejněno v Tiskové zprávy
Napsal(a)
Číst dál...

Tisková zpráva č. 26

 

Český báňský úřad, Praha dne 11. listopadu 2014

 

Aktiv státní báňské správy pořádaný ve dnech 5. a 6. listopadu 2014 v Kamenici, byl zaměřen na zefektivnění činnosti státní báňské správy.

 

Ing. Ivo Pěgřímek, Ph.D., předseda Českého báňského úřadu, ve svém úvodním vystoupení zhodnotil činnost státní báňské správy. Zabýval se zejména dosaženými výsledky v hospodaření, personální a mzdovou politikou, efektivitou výkonu vrchního dozoru, správou úhrad a správní a administrativní činností státní báňské správy. Informace o činnosti státní báňské správy doplnil o průběžné hodnocení ukazatelů, jako např. vývoj počtu mimořádných událostí a pracovních úrazů zaměstnanců u dozorovaných organizací.

 

Na závěr svého vystoupení udělil navrženým zaměstnancům státní báňské správy 5 zlatých a 12 stříbrných pamětních medailí.

mince 1mince 0

 

úterý, 11 listopad 2014 13:48
Zveřejněno v Tiskové zprávy
Napsal(a)
Číst dál...

Tisková zpráva č. 25

Český báňský úřad, Praha dne 31. října 2014

S ohledem na skutečnost, že se po výbuchu muničního skladu dne 16. října 2014 ve Vrběticích začaly objevovat spekulace o působnosti státní báňské správy, Český báňský úřad uvádí následující:

Státní báňská správa na základě zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, vykonává vrchní dozor nad nakládáním s výbušninami pouze pro civilní použití. Podle tohoto zákona se nakládáním s výbušninami rozumí výzkum, vývoj a zkoušení výbušnin, jejich výroba a zpracování, používání, ničení a zneškodňování, skladování, nabývání, předávání, dovoz, vývoz nebo tranzit, a jejich přeprava.

Skladovaní střeliva, resp. munice je na základě cit. zákona vyňato z působnosti státní báňské správy.

 

pátek, 31 říjen 2014 12:18
Zveřejněno v Tiskové zprávy
Napsal(a)
Číst dál...

Tisková zpráva č. 24

 Český báňský úřad, Praha dne 24. října 2014

Ministr hospodářství Slovenské republiky přijal dne 20. října 2014 předsedu Českého báňského úřadu a udělil mu na návrh předsedy Hlavního báňského úřadu Slovenské republiky rezortní vyznamenání za aktivní mezinárodní spolupráci v legislativní činnosti a při vyšetřování mimořádných událostí v hornictví.

pátek, 24 říjen 2014 10:00
Zveřejněno v Tiskové zprávy
Napsal(a)
Číst dál...

Tisková zpráva č. 23

Český báňský úřad, Praha dne 17. října 2014

XX. setkání zástupců státních báňských správ evropských zemí v irském Dublinu bylo tematicky zaměřeno na „Poučení z významných hornických nehod“. K aktuálnímu tématu setkání dne 9. října 2014 předseda Českého báňského úřadu přednesl příspěvek nazvaný „Legislativní změny po důlních otřesech“.

středa, 22 říjen 2014 06:54
Zveřejněno v Tiskové zprávy
Napsal(a)
Číst dál...

Tisková zpráva č. 22

Český báňský úřad, Praha dne 8. října 2014

Dohodu o spolupráci v oblasti podpory aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací podepsal předseda Českého báňského úřadu a předsedkyně Technologické agentury České republiky.

středa, 08 říjen 2014 12:49
Zveřejněno v Tiskové zprávy
Napsal(a)
Číst dál...

Tisková zpráva č. 21

 Český báňský úřad, v Praze 12. září 2014

Předseda Českého báňského úřadu se dne 10. září 2014 zúčastnil slavnostního setkání k výročí 50 let provozu úložiště radioaktivních odpadů Richard u Litoměřic. Na oslavné akci pronesl Ing. Ivo Pěgřímek, Ph.D. též krátký projev.

Podzemní prostory bývalého vápencového dolu slouží již od roku 1964 k ukládání nízko a středněaktivních odpadů. Putují sem výhradně institucionální, tedy odpady vznikající ve zdravotnictví, zemědělství, při průmyslové činnosti a výzkumu. Ročně se v Richar­du uloží průměrně 300 obalových souborů.

 Ukládání i provoz úložiště podléhají řadě přísných předpisů a limitů, na jejichž dodržování dohlíží Český báňský úřad a Státní úřad pro jadernou bezpečnost.

 Na akci se připomnělo i druhé kulaté výročí – 40 let provozu úložiště Bratrství u Jáchymova, určeného pro ukládání odpadů obsahujících přírodní radionuklidy. V současné době je v bývalé Těžní štole uranového dolu uloženo přes 2000 obalových souborů.

 

 

 

 

 

úterý, 16 září 2014 10:55
Zveřejněno v Tiskové zprávy
Napsal(a)
Číst dál...

Tisková zpráva č. 20

 Český báňský úřad, v Praze 5. srpna 2014

Předseda Českého báňského úřadu za přítomnosti dalších zřizovatelů, kterými jsou Odborový svaz pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu a Odborový svaz Stavba České republiky, předal vítězným organizacím cenu „Zlatý Permon“.

Ve XII. ročníku soutěže byly v oblasti bezpečnosti práce v hornictví oceněny:

 1. kategorie - hornická činnost prováděná hlubinným způsobem–hlubinný důl OKD,a.s.Důl Darkov.
 2. kategorie–hornická činnost prováděná povrchovým způsobem–Severní energetická a.s.
 3. kategorie – hornická činnost prováděná povrchovým způsobem–lom, těžba písku nebo štěrkopísku (subjekt s alespoň 51 zaměstnanci) - Sklopísek Střeleč a.s.
 4.  kategorie – činnost prováděná hornickým způsobem, včetně těžby nafty (subjekt
  s alespoň 51 zaměstnanci) -
  Moravské naftové doly a. s.
 5. kategorie – hornická činnost nebo činnost prováděná hornickým způsobem (subjekt s nejvýše 50 zaměstnanci) Vápenka Vitoul, s. r. o.

 

Pro hodnocený kalendářní rok 2013 byla státní báňskou správou stanovena tato kritéria:

 1. Počet úrazů, které si vyžádaly hospitalizaci postiženého delší než 5 dnů na pracovišti subjektu ve sledovaném roce, včetně dodavatelských organizací provádějících hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem.
 2. Počet evidovaných pracovních úrazů na pracovišti subjektu ve sledovaném roce, včetně dodavatelských organizací provádějících cit. činností na pracovišti přihlašovaného subjektu.
 3. Počet zameškaných pracovních směn z titulu pracovních úrazů v přepočtu na jednoho zaměstnance subjektu ve sledovaném roce, včetně dodavatelských organizací provádějících cit. činnosti na pracovišti přihlašovaného subjektu.
 4. Počet mimořádných událostí ve sledovaném roce podléhajících ohlašovací povinnosti příslušnému obvodnímu báňskému úřadu.
 5. Počet zaměstnanců organizace, včetně dodavatelských organizací provádějících cit. činnosti na pracovišti přihlášeného subjektu.
 6. Výše roční těžby.
 7. Výše vytvořeného fondu sanací a rekultivací za hodnocený rok a celková výše vytvořeného fondu sanací a rekultivací.

 


 

úterý, 05 srpen 2014 08:41
Zveřejněno v Tiskové zprávy
Napsal(a)
Číst dál...

Tisková zpráva č. 19  

Usnesením vlády České republiky č. 153 ze dne 12. března 2013 o Plánu nelegislativních úkolů vlády na zbývající část 1. pololetí 2014 a o Přehledu námětů pro Plán nelegislativních úkolů vlády na 2. pololetí 2014, bylo uloženo předsedovi Českého báňského úřadu zpracovat a předložit vládě České republiky „Zprávu o stavu bezpečnosti v hornictví za rok 2013“. Termín předložení zprávy k informaci vládě byl stanoven do 30. 6. 2014.
    Obdobně jako v minulých letech, i letošní „Zpráva o stavu bezpečnosti v hornictví za rok 2013“ (dále jen „Zpráva“) hodnotí stav bezpečnosti práce a bezpečnosti provozu v organizacích, ve kterých vrchní dozor vykonává státní báňská správa, a nově v organizacích, ve kterých orgány státní báňské správy vykonávají vrchní dozor nad zajišťováním bezpečného stavu podzemních objektů.

    Ve srovnání s rokem 2012 došlo v roce 2013 ke snížení jak počtu smrtelných pracovních úrazů, tak celkového počtu ostatních závažných událostí. Snížení celkového počtu pracovních úrazů vedl k dosažení nejlepšího výsledku od počátku sledování. Absolutní počet všech úrazů s pracovní neschopností více jak 3 dny v roce 2013 byl nejnižší v celé historii sledování úrazovosti v oblasti dozoru orgány státní báňské správy. Proti roku 2006 byl v roce 2013 zaznamenán pokles počtu úrazů o 54 %. Opatření Českého báňského úřadu (dále jen „ČBÚ“) přijatá k prošetřování závažných pracovních úrazů a závažných provozních nehod, v oblasti plánování a výkonu kontrolní činnosti a v oblasti tvorby báňské legislativy, se projevila pozitivně a přispěla k postupnému zvyšování bezpečnosti v hornictví.
V průběhu roku 2013 došlo při činnostech podléhajících vrchnímu dozoru státní báňské správy celkem k 4 smrtelným pracovním úrazům. Ve srovnání s rokem 2012 se jedná o pokles o 4 případy.
Z celkového počtu 4 smrtelných pracovních úrazů došlo ke 2 smrtelným úrazům v souvislosti s těžbou černého uhlí, 1 smrtelnému úrazu v souvislosti s povrchovým dobýváním hnědého uhlí a 1 smrtelnému úrazu při dobývání nerudních surovin povrchovým způsobem. Srovnání smrtelných pracovních úrazů podle jejich zdrojů bylo provedeno v souladu s platným NV č. 201/2010 Sb.
    V roce 2013 byl počet smrtelných úrazů při hlubinné těžbě černého uhlí o tři případy nižší než v roce 2012. Při těžbě hnědého uhlí došlo k jednomu smrtelnému úrazu, což je o jeden případ více než v roce 2012.
Zpráva se věnuje i činnosti státní báňské správy v oblasti výkonu vrchního dozoru
nad bezpečností práce a provozu, a to formou kontrolní a inspekční činnosti ČBÚ a obvodních báňských úřadů, legislativní činnosti a řízení výzkumu a vývoje.
    Na základě reformy VaV schválené usnesením vlády ČR č. 287/2008 byla ČBÚ odebrána od roku 2011 možnost poskytování dotací a průřezovým poskytovatelem dotací v oblasti bezpečnosti bylo ustanoveno Ministerstvo vnitra ČR, které však řešené úkoly zaměřuje do oblasti zajištění bezpečnosti státu a ne do oblasti bezpečnosti při výkonu hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem. Zřejmě proto jsme u tohoto poskytovatele uspěli od roku 2010 pouze s jedním projektem, jehož řešení probíhalo bez gesce ČBÚ a bylo v roce 2013 ukončeno. Jednalo se o projekt s názvem „Aktualizace krizových (havarijních) plánů jednotlivých krajů pro zajištění bezpečnosti obyvatel měst a obcí ve vztahu k mimořádným událostem při provádění hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem a nakládání s výbušninami ve spolupráci s hasičským záchranným sborem“.
    Nově vzniklá Technologická agentura ČR postupně vyhlašuje mimo jiné i programy k řešení potřeb státní správy a pro ČBÚ se naskytla možnost uplatnit své projekty formou veřejných zakázek v rámci programu BETA s řešením od roku 2012. V průběhu roku 2013 v rámci tohoto programu pokračovalo řešení tří projektů.

 

    Legislativní činnost ČBÚ spočívala v r. 2013 v přípravě nových zákonů, nařízení vlády, vyhlášek a dalších důležitých materiálů legislativní povahy v gesci Českého báňského úřadu, a zároveň i v poskytování součinnosti jiným resortům při legislativních pracích – viz kapitola 3.4 Zprávy, konkrétně:
-    zákon č. 83/2013 Sb., o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití, připravovaný od roku 2012,
-    nařízení vlády č. 84/2013 Sb., o požadavcích na jednoznačné označování výbušnin pro civilní použití,
-    zákon č. 168/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů,
-    vyhláška č. 12/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 51/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování nerostů,
-    vyhláška č. 13/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 49/2008 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečného stavu podzemních objektů.

    V průběhu roku 2013 byla připravována novelizace vyhlášky č. 165/2002 Sb., o separátním větrání při hornické činnosti v plynujících dolech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon o prekurzorech výbušnin. Práce na tomto zákonu byly zahájeny v návaznosti na vydání Nařízení EU č. 98/2013 o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání.

Zástupci ČBÚ rovněž spolupracovali s dalšími orgány státní správy v rámci různých pracovních skupin na přípravě nových právních předpisů a koncepčních materiálů. ČBÚ se rovněž aktivně účastnil meziresortních připomínkových řízení k návrhům právních předpisů zpracovaných jinými resorty. Výsledkem meziresortní spolupráce bylo i zpracování návrhů právních předpisů, které vyšly v roce 2013 a zasahují do oblasti horního práva. Příkladem takového právního předpisu je zákon č. 257/2013 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o katastru nemovitostí.
    Kapitola 4. Zprávy, stručně analyzuje rizika a problémy hornictví v roce 2013 a nastiňuje zaměření činnosti SBS v roce 2014. Orgány státní báňské správy při výkonu své dozorové činnosti nadále věnují zvýšenou pozornost v organizacích vykonávající jak činnost prováděných hornickým způsobem (ražby tunelů), tak hornickou činnost, která je spojená s rizikem vzniku důlních otřesů, nahromadění a zapálení metanu anebo důlních požárů. Podobně lze očekávat problémy v plnění povinností organizací v oblasti BOZP a to v důsledku přetrvávání hospodářské recese a při používání outsourcingu.
    ČBÚ od roku 2002 pravidelně oceňuje organizace „Cenou za bezpečnost v hornictví – Zlatý Permon“. Tato cena se propůjčuje a uděluje subjektům podléhajícím dozoru státní báňské správy ČR jako projev uznání za dosažení vynikajících výsledků v oblasti bezpečnosti práce. Cena je zřízena ČBÚ, Odborovým svazem pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu a Odborovým svazem Stavba ČR, pro subjekty, které podléhají dozoru státní báňské správy. Ceny jsou udělovány v pěti, níže uvedených, kategoriích.
    
    
    
    Přehled vítězů jednotlivých kategorií soutěže „Zlatý Permon“ za rok 2013 uvádí následující tabulka:

 

I. kategorie

II. kategorie

III. kategorie

IV. kategorie

V. kategorie

hornická činnost prováděná hlubinným způsobem – hlubinný důl

hornická činnost prováděná povrchovým způsobem – uhelný lom

hornická činnost prováděná povrchovým způsobem – lom, těžba písku nebo štěrkopísku

(subjekt s alespoň
51 zaměstnanci)

činnost prováděná hornickým způsobem, včetně těžby ropy

(subjekt s alespoň
51 zaměstnanci)

hornická činnost nebo činnost prováděná hornickým způsobem

(subjekt s nejvýše
50 zaměstnanci)

OKD, a.s., Důl Darkov

Severní energetická a.s.

Sklopísek Střeleč a.s.

MND a.s.

Vápenka Vitoul s.r.o.

středa, 09 červenec 2014 12:56
Zveřejněno v Tiskové zprávy
Napsal(a)
Číst dál...

Nejčtenější -TS

K povolení těžby štěrkopí…

Tisková zpráva č. 14 Český báňský úřad, v Praze dne 4. ...

Číst dál
Doporučené odkazy:
Společnost pro trhací techniku a pyrotechniku
Cílem společnosti je seznamovat zejména členy Společnosti s novinkami v oblasti trhací techniky, technologie trhacích prací, vrtací techniky a dalších elementech podílejících se na komplexu činností nazývající se trhací či ohňostrojné práce.
Hornické muzeum Příbram
navazuje na dvě muzeální instituce vzniklé už v 19. století. Už od roku 1852 byla přístupná část......
Těžební unie
Těžební unie České republiky je zájmové sdružení, působící v České republice od roku 1990.
Společenstvo těžařů ČR
Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu nezávislá dobrovolná organizace. V České republice reprezentuje hornickou podnikatelskou a zaměstnavatelskou veřejnost.
Vysoká škola báňská
-Technická univerzita Ostrava ŠB-TU Ostrava má za sebou více než 160 let existence. Poskytuje bakalářské, magisterské

D NAPIS

 

Obvodní báňský úřad pro území krajů :

E-podatelna 

Dat. schránka

Telefon

Jihomoravského a Zlínského v Brně Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.   95zadtp 545 321 274
Hlavního města Prahy a kraje Středočeského v Praze Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ixaaduf 221 775 372

Libereckého a Vysočina v Liberci

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

tqjaduc

485 340 928

Moravskoslezského a Olomouckého v Ostravě Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. da5adv2 596 100 211
Ústeckého v Mostě Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 4huadu8 476 442 417
Plzeňského a Jihočeského v Plzni Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. m4eadvu 377 850 401
Karlovarského v Sokolově Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 7nyadvm 352 350 740
Královéhradeckého a Pardubického v Hradci Králové Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. gf9adwf 499 815 700

 


Český báňský úřad

Kozí 4
P.O. BOX 140
110 01 Praha 1 - Staré Město

Telefon: 221 775 311
Fax: 221 775 363
E-Podatelna: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Dat. schránka: rn6aas6

IČ:00025844

E-mail pro obecnou komunikaci: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© Český báňský úřad, 2012

Přihlásit

Log in to your account or

Registrovat

User Registration
or Zrušit