A+ A A-

Tiskové zprávy (80)

Pro kontakt s medii

Ing. Bohuslav MACHEK, Ph.D., ústřední báňský inspektor(foto ke stažení), kontakt: mob. 724 206 588, e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .
Mezinárodní vzpomínkový den pořádaný dne 28. dubna 2017 před sídlem ČMKOS na náměstí Winstona Churchilla v Praze byl spojen s pietním postavením 104 dřevěných křížů s iniciálami postižených a zapálením svíček za oběti pracovních úrazů v průběhu roku 2016.

Dva kříže a dvě zapálené svíčky symbolizovaly dva zmařené životy v hornictví při těžbě černého uhlí., z toho k jednomu smrtelnému úrazu došlo při zmáhání důlní chodby v průběhu důlního otřesu a ke druhému smrtelnému úrazu došlo při vrtání na čelbě, kdy došlo k uvolnění horniny v nadloží.

Porovnání základních údajů v pracovní úrazovosti a nehodovosti v hornictví a při nakládání s výbušninami znázorňuje níže uvedený obrázek.

čtvrtek, 04 květen 2017 07:36
Zveřejněno v Tiskové zprávy
Napsal(a)
Číst dál...

Ing. Martin Štemberka, předseda Českého báňského úřadu dne 8. února 2017 v hotelu ASTRA  v Tuchlovicích zahájil první celorepublikový seminář pro bezpečnostní techniky. V úvodním slovu zdůraznil význam BOZP ve výkonu vrchního dozoru státní báňské správy a sdělil první informace o stavu BOZP v hornictví a při nakládání s výbušninami za rok 2016.

 

pondělí, 13 únor 2017 11:08
Zveřejněno v Tiskové zprávy
Napsal(a)
Číst dál...

Dne 13. ledna 2017 nabývá účinnosti zákon č. 451/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 83/2013 Sb., o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití.

Uvedeným zákonem se k 13. lednu 2017 mimo jiné rovněž ruší vyhláška č. 153/2008 Sb., o vzorech tiskopisů žádostí o udělení povolení k předávání, nabývání, vývozu, dovozu a tranzitu výbušnin. Od tohoto data se podává žádost o povolení k nabývání, předávání, vývozu, dovozu nebo tranzitu výbušnin Českému báňskému úřadu na formuláři, jehož vzor má uveřejnit Český báňský úřad způsobem umožňujícím dálkový přístup dle ustanovení § 25k zákona č. 61/1988 Sb., ve znění zákona č. 451/2016 Sb.

Vzory shora uvedených žádostí jsou uveřejněny na webových stránkách státní báňské správy, odkud je možno je stáhnout ze sekce INFORMACE/Formuláře/Výbušniny.

Na základě vydání zákona č. 451/2016 Sb. se tak od 13. ledna 2017 mění formuláře pro nabývání, předávání, dovoz, vývoz a tranzit výbušnin a zároveň některé podmínky s tímto související.

Zásadní změnou v oblasti povolování nabývání výbušnin je, že žádosti o tato povolení od uvedeného data přijímá a vyřizuje Český báňský úřad.

Zasílání žádostí může probíhat i podle § 18 odst. 1 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, který zní: „Fyzická osoba, podnikající fyzická osoba a právnická osoba může provádět úkon vůči orgánu veřejné moci, má-li zpřístupněnu svou datovou schránku a umožňuje-li to povaha tohoto úkonu, prostřednictvím datové schránky.“.

S ohledem na povinnost organizace podle ustanovení § 25g odst. 1 písm. a) zákona č. 61/1988 Sb., ve znění zákona č. 451/2016 Sb., je rozhodnutí Českého báňského úřadu vyhotovováno vždy v listinné podobě a v této podobě i oznámeno žadateli.

Správní poplatek za vydání povolení ve výši 500 Kč (Položka 60 odst. 1 písm. c) Přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů) lze platit kolkovými známkami nebo na účet Českého báňského úřadu č. 3711 – 4021001/0710, pro zahraniční platby IBAN: CZ14 0710 0037 1100 0402 1001, BIC: (SWIFT) CNBA CZ PP, vedeny u České národní banky, Praha 1, s uvedením příslušného variabilního symbolu, a to v souladu s ustanovením § 6 odst. 8 cit. zákona. Variabilní symbol k platbě bude žadateli sdělen po doručení předmětné žádosti Českému báňskému úřadu a jejímu zaprotokolování (přidělení č.j.). Z toho důvodu je vhodné podávat žádosti jednotlivě, tzn., že jedna datová zpráva může obsahovat pouze jednu žádost.

V Praze dne 12. ledna 2017

Zpracovali:

Ing. Josef Turek (tel. 221 775 353) a Ing. Josef Slovák (tel. 221 775 349), ústřední báňští inspektoři oddělení výbušnin ČBÚ

Za oddělení výbušnin ČBÚ:

Ing. Martin Malíř, vedoucí oddělení výbušnin ČBÚ

logo cbu

pondělí, 16 leden 2017 09:29
Zveřejněno v Tiskové zprávy
Napsal(a)
Číst dál...

Každý závodní dolu, závodní lomu nebo jim na roveň postavený vedoucí pracovník, jehož pracoviště je dozorováno státní báňskou správou, má právo podat přihlášku do soutěže o cenu za bezpečnost v hornictví „Zlatý Permon“.
Podle Statutu ceny je nutno přihlášku do soutěže podat v průběhu měsíce ledna 2017, a to pouze písemně na adresu: Český báňský úřad v Praze, Kozí 4, P.O. BOX 140, 110 01 Praha 1, s dodatečným označením na obálce „Soutěž ZLATÝ PERMON“.
Součástí přihlášky do soutěže musí být vyplněný předepsaný formulář (vzor je ke stažení na http://www.cbusbs.cz/images/DOKUMENTY/oceneniC2_1.xls) se stanovenými kritérii za hodnocený rok 2016.
Další podrobnosti o podmínkách soutěže najdete na http://www.cbusbs.cz/index.php/banska-oceneni.html

Do soutěže se nemůže přihlásit subjekt, který v hodnoceném roce 2016 vykázal smrtelný úraz.

perrmon

čtvrtek, 05 leden 2017 00:00
Zveřejněno v Tiskové zprávy
Napsal(a)
Číst dál...

01

Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek, předseda Českého báňského úřadu Martin Štemberka, předseda představenstva Zaměstnavatelského svazu důlního a naftového průmyslu Zdeněk Osner a předseda Odborového svazu pracovníků v hornictví, geologii a naftovém průmyslu Jan Sábel v reprezentativních prostorách ČBÚ dne 12. prosince 2016 při slavnostním udílení nejvyššího ocenění za zásluhy o české hornictví, rezortní medaile Jiřího Agricoly.

středa, 04 leden 2017 14:09
Zveřejněno v Tiskové zprávy
Napsal(a)
Číst dál...

111

 

Ve stylovém prostředí hornického muzea Landek Park v Ostravě-Petřkovicích předal předseda Českého báňského úřadu Martin Štemberka 30 báňským záchranářům ocenění – záchranářské záslužné kříže.
Zlatým záchranářským záslužným křížem byli vyznamenáni Ladislav Hübner, Václav Tesarčík, Jiří Honzek, Alexander Hykel a Dalibor Hampejs.
Stříbrným záchranářským záslužným křížem byli vyznamenáni Ján Kubalík, Petr Gula, Ludvík Kara, Bohuslav Koláček, Bronislav Šrámek, Alois Hrabal, Petr Hanzelka, Radovan Hranický, Jaroslav Vaněk, Jaroslav Maloň a in memoriam Roman Przybyla.
Bronzovým záchranářským záslužným křížem byli vyznamenáni Lubomír Bók, Pavel Cebák, Radomír Novotný, Josef Matyščák, Vladan Burda, Libor Došek, Libor Niče, Tomáš Zrun, Václav Hantl, Lukáš Wojnar, Radomír Šmíd, Miroslav Větříček, Petr Sláma a Vladislav Březovský.


 11

V reprezentačním prostředí hradu Hněvín v Mostě předal předseda Českého báňského úřadu Martin Štemberka za účasti ředitele odboru hornictví ČBÚ Radima Mžyka, předsedy OBÚ v Mostě Miloše Matze, generálního ředitele Vršanské uhelné a.s., Vladimíra Roučka, ředitele HBZS Most Josefa Trykara, ředitele HBZS Praha Víta Svatého a dalších hostů osmi báňským záchranářům ocenění – záchranářské záslužné kříže. Zlatým záchranářským záslužným křížem byl vyznamenán Otokar Opacki, stříbrným záchranářským záslužným křížem Josef Chmel, Ing. Antonín Kotrbatý, Oldřich Šultys a Jaroslav Hanuš a bronzovým záchranářským záslužným křížem Stanislav Fišer, Jan Janoušek a Jiří Tydlitát.

středa, 04 leden 2017 14:08
Zveřejněno v Tiskové zprávy
Napsal(a)
Číst dál...

jsou témata prvního celorepublikového semináře pro bezpečnostní techniky, který zahájí předseda Českého báňského úřadu a generální inspektor Státního úřadu inspekce práce dne 8. února 2017 v Hotelu Astra v Tuchlovicích.

Situaci v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu v hornictví (BOZP) z pohledu shromážděných poznatků z kontrolní činnosti doplní další vrcholový zástupce – první místopředsedkyně Českomoravské konfederace odborových svazů a zástupce Českého báňského úřadu. První obsahově ucelenou část semináře uzavře člen Rady vlády pro BOZP zhodnocením aktuálního vývoje v BOZP, ve spojitosti k činnosti, resp. postavení bezpečnostního technika.  

K posílení celkové kultury profesní veřejnosti, která si cení zdraví a přikládá velký význam BOZP, jakož i k podpoře změn chování zaměstnanců a zaměstnavatelů, vybídnou další přední významní odborníci. Manažerka pro evropské záležitosti provede účastníky semináře novými trendy v BOZP, hodnocení rizik v praktických příkladech přiblíží akademický pracovník z Univerzity Pardubice a problematiku kladení otázek v průběhu šetření pracovních úrazů ozřejmí psycholog z Policejního prezidia Policie ČR.

Představení osvědčených praktik a postupů prostřednictvím bezpečnostních techniků z předních těžebních organizací je předmětem dalších tří příspěvků třetí obsahově ucelené části semináře nazvané „Osvědčená praxe“.

Praktické výsledky v BOZP v příspěvku nazvaném „Od ocenění Zlatý Permon mezi Českých 100 Nejlepších“ představí vrcholový zástupce, který byl za ojedinělý přístup v těžební organizaci oceněn nejvyššími profesními oceněními a dále získal další významná celospolečenská ohodnocení.
K otázce „Jak dál v BOZP v roce 2017?“ v závěru semináře vystoupí ředitel odboru hornictví Českého báňského úřadu.

Cílem semináře je posloužit ke zlepšení informovanosti menších těžebních organizací, kde dochází k největšímu počtu pracovních úrazů při těžbě a úpravě nerostů. Rozbor příkladů, zejména osvědčených postupů by měl přispět k jejich dalšímu šíření, a ke zlepšování stavu v BOZP, jak každému zaměstnavateli ukládá zákoník práce.

 

úterý, 06 prosinec 2016 07:33
Zveřejněno v Tiskové zprávy
Napsal(a)
Číst dál...

Ve dnech 13. a 14. září letošního roku se uskutečnilo XXII. setkání vrcholných představitelů státních báňských správ 14 evropských zemí v rumunském hlavním městě Bukurešti, tematicky zaměřené na „Otázky životního prostředí, zdraví a bezpečnosti související s těžbou nerostů". Za Český báňský úřad se jednání zúčastnili JUDr. PhDr. Vítězslav Urbanec, Ph.D. a Ing. Antonín Taufer, CSc.

Konference zdůraznila význam poznatků báňských úřadů z jejich činnosti, pokud jde o přijatelnost hornictví z hlediska ochrany životního prostředí a o význam báňského zákonodárství pro hornické aktivity v jednotlivých zemích.

čtvrtek, 13 říjen 2016 06:23
Zveřejněno v Tiskové zprávy
Napsal(a)
Číst dál...

Usnesením vlády České republiky č. 1032 ze dne 14. prosince 2015 o Plánu nelegislativních úkolů vlády na 1. pololetí 2016 a o Přehledu námětů pro Plán nelegislativních úkolů vlády na 2. pololetí 2016 bylo uloženo předsedovi Českého báňského úřadu zpracovat a předložit vládě České republiky „Zprávu o stavu bezpečnosti v hornictví za rok 2015“. Termín předložení zprávy k informaci vládě byl stanoven do 30. června 2016.

Zpráva o stavu bezpečnosti v hornictví za rok 2015“ hodnotí stav bezpečnosti práce
a bezpečnosti provozu v organizacích, ve kterých vrchní dozor vykonává státní báňská správa.

Pozitivní vývoj v bezpečnosti v hornictví lze spatřovat zejména v tom, že v roce 2015 došlo k 510 pracovním úrazům, což je o 91 méně než v roce 2014.

S výrazným poklesem pracovních úrazů byl zaznamenán i mírný pokles smrtelných úrazů. V roce 2015 došlo k 9 smrtelným úrazům, což je o 2 méně než v roce 2014.

Byly zaznamenány 4 smrtelné úrazy při dobývání černého uhlí, 1 smrtelný úraz při dobývání rud hlubinným způsobem, 1 smrtelný úraz při dobývání ostatních surovin povrchovým způsobem a 3 smrtelné úrazy při nakládání s výbušninami. Velký podíl na smrtelné úrazovosti mají hromadné úrazy, při kterých došlo k šesti smrtelným pracovním úrazům (3 zaměstnanci byli usmrceni po zapálení metanu a 3 zaměstnanci byli usmrceni při manipulaci s výbušninami).

Proti roku 2014 došlo z pohledu počtu všech nahlášených mimořádných událostí (49 hlášení o mimořádné události) ke snížení o 19 hlášení.

Meziroční pokles úrazů a mimořádných událostí však není trendem, ale potvrzením faktu, že hornická činnost a nakládání s výbušninami patří mezi nejrizikovější činnosti, při kterých i malé pochybení může mít fatální následky. O tom svědčí zejména nejčastější příčiny smrtelných úrazů, kterými jsou nepředvídatelné riziko práce a selhání lidského faktoru. Počet smrtelných úrazů se přiblížil v minulosti ke své minimální hodnotě a zřejmě bude, jako už několikrát v posledních letech, kolísat.

S tímto konstatováním se však nelze smířit, a proto jedním z trvalých úkolů státní báňské správy je nepolevovat v dozorové činnosti.

 

pondělí, 11 červenec 2016 08:46
Zveřejněno v Tiskové zprávy
Napsal(a)
Číst dál...

Dne 28.6.2016 byl ministrem průmyslu a obchodu vyhlášen 1. ročník celostátní soutěže „Přeměna odpadů na zdroje“. Soutěž je členěna do 5ti kategorií - dvě jsou určeny
pro podnikatelské subjekty, jedna pro veřejnou správu (obce, města ad.) a dvě pro vzdělávací zařízení. Přihlášky soutěžních projektů a prací budou přijímány v termínu od 12.9. do 12.12. 2016 formou elektronického podání. Registrační formuláře a další podrobnosti naleznete na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu http://www.mpo.cz/dokument177261.html   nebo  http://www.mpo.cz/dokument177279.html .

pátek, 08 červenec 2016 12:01
Zveřejněno v Tiskové zprávy
Napsal(a)
Číst dál...

Nejčtenější -TS

K povolení těžby štěrkopí…

Tisková zpráva č. 14 Český báňský úřad, v Praze dne 4. ...

Číst dál
Doporučené odkazy:
Společnost pro trhací techniku a pyrotechniku
Cílem společnosti je seznamovat zejména členy Společnosti s novinkami v oblasti trhací techniky, technologie trhacích prací, vrtací techniky a dalších elementech podílejících se na komplexu činností nazývající se trhací či ohňostrojné práce.
Hornické muzeum Příbram
navazuje na dvě muzeální instituce vzniklé už v 19. století. Už od roku 1852 byla přístupná část......
Těžební unie
Těžební unie České republiky je zájmové sdružení, působící v České republice od roku 1990.
Společenstvo těžařů ČR
Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu nezávislá dobrovolná organizace. V České republice reprezentuje hornickou podnikatelskou a zaměstnavatelskou veřejnost.
Vysoká škola báňská
-Technická univerzita Ostrava ŠB-TU Ostrava má za sebou více než 160 let existence. Poskytuje bakalářské, magisterské

D NAPIS

 

Obvodní báňský úřad pro území krajů :

E-podatelna 

Dat. schránka

Telefon

Jihomoravského a Zlínského v Brně Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.   95zadtp 545 321 274
Hlavního města Prahy a kraje Středočeského v Praze Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ixaaduf 221 775 372

Libereckého a Vysočina v Liberci

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

tqjaduc

485 340 928

Moravskoslezského a Olomouckého v Ostravě Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. da5adv2 596 100 211
Ústeckého v Mostě Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 4huadu8 476 442 417
Plzeňského a Jihočeského v Plzni Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. m4eadvu 377 850 401
Karlovarského v Sokolově Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 7nyadvm 352 350 740
Královéhradeckého a Pardubického v Hradci Králové Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. gf9adwf 499 815 700

 


Český báňský úřad

Kozí 4
P.O. BOX 140
110 01 Praha 1 - Staré Město

Telefon: 221 775 311
Fax: 221 775 363
E-Podatelna: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Dat. schránka: rn6aas6

IČ:00025844

E-mail pro obecnou komunikaci: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© Český báňský úřad, 2012

Přihlásit

Log in to your account or

Registrovat

User Registration
or Zrušit