Logo
Vytisknout tuto stránku
03-04-2017

Působnost

Základní zákony zakládající věcnou a územní působnost SBS:

 1. Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky
 2. Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)
 3. Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
 4. Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 5. Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů
 6. Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů
 7. Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace)
 8. Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií)
 9. Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 10. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 11. Zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem
 12. Zákon č. 85/2012 Sb., o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur a o změně některých zákonů
 13. Zákon č. 83/2013 Sb., o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití
 14. Zákon č. 259/2014 Sb., o prekurzorech výbušnin a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prekurzorech výbušnin)
 15. Zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh

Orgány státní báňské správy

Státní báňská správa je tvořena Českým báňským úřadem a 8 obvodními báňskými úřady. K 31.03.2017 pracovalo v orgánech státní báňské správy celkem 185 zaměstnanců.

 

Český báňský úřad (ČBÚ) je ústředním orgánem státní správy se sídlem v Praze. V jeho čele stojí předseda, kterého jmenuje a odvolává vláda. Českému báňskému úřadu je podřízeno 8 obvodních báňských úřadů (OBÚ):

 

Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského, se sídlem v Praze.

Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského, se sídlem v Plzni.

Obvodní báňský úřad pro území kraje Karlovarského, se sídlem v Sokolově.

Obvodní báňský úřad pro území kraje Ústeckého, se sídlem v Mostě.

Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického, se sídlem v Hradci Králové.

Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, se sídlem v Brně.

Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého se sídlem v Ostravě.

Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina, se sídlem v Liberci.

 

Orgány státní báňské správy provádějí především vrchní dozor, a to nad:

 • hornickou činností,
 • činností prováděnou hornickým způsobem,
 • požární ochranou v podzemí,
 • dodržováním pracovních podmínek v hornických organizacích
 • nakládáním s výbušninami,
 • nakládáním s těžebním odpadem,
 • podzemními objekty.

 Orgány státní báňské správy mj. kontrolují, zda organizace vykonávají tyto činnosti v souladu se zákonem č. 44/1988 Sb., zákonem č. 61/1988 Sb. a zákonem
č. 157/2009 Sb., předpisy vydanými na jejich základě (horní a bezpečnostní předpisy),
a jinými obecně závaznými právními předpisy (např. zákoníkem práce, nařízením vlády
o evidenci a registraci pracovních úrazů a o hlášení provozních nehod (havárií) a poruch technických zařízení, vyhláškou o placení úhrad z dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů výhradních ložisek apod.), pokud se dotýkají hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, a při nakládání s výbušninami.

 Kromě výše uvedených činností také orgány státní báňské správy stanovují dobývací prostory, vydávají příslušná povolení, oprávnění a osvědčení, věnují se problematice správy úhrad z dobývacích prostor a z vydobytých nerostů atd.

 Ústřední báňští inspektoři a obvodní báňští inspektoři

Úkoly orgánů státní báňské správy na úseku vrchního dozoru vykonává Český báňský úřad ústředními báňskými inspektory a obvodní báňské úřady obvodními báňskými inspektory.

 Tito inspektoři jsou mj. oprávněni

-provádět úkony potřebné ke zjištění závad a ke zjišťování stavu příčin a následků závažných provozních nehod (havárií) a závažných pracovních úrazů,

-dávat závazné příkazy, aby byly odstraněny zjištěné závady a nedostatky, a při zřejmém a bezprostředním ohrožení zákonem chráněných obecných zájmů, zejména bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, bezpečnosti provozu a technických zařízení, popřípadě majetku, dávat závazné příkazy k zastavení provozu organizace nebo jeho části, popřípadě jejích technických zařízení, a to v nezbytném rozsahu až do odstranění závad,

-zakázat práci přesčas, práci v noci a práci žen a mladistvých, zjistí-li, že je vykonávána v rozporu s právními předpisy,

-zadržet průkaz o odborné způsobilosti vydaný orgánem státní báňské správy v případech hrubého nebo opakovaného porušení předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu.

Naposledy změněno úterý, 12 prosinec 2017 14:13
© Český báňský úřad, 2012