A+ A A-

Struktura (13)

Struktura

vedoucí oddělení hospodářské správy a informačních technologií
Eva Šturmová – pověřena řízením oddělení
tel. 221 775 314
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Oddělení hospodářské správy a informačních technologií zajišťuje komplexní výkon činností související s investicemi, hospodařením a nakládáním s majetkem, zajišťuje správu a údržbu budov a činnosti spojené s autoparkem, dodávkami energií, zemního plynu, vody, pohonných hmot a ostatních komodit nezbytných pro hospodaření SBS. Zabezpečuje výkon agendy týkající se komunikačních a informačních technologií a spisové služby.

pondělí, 02 leden 2017 08:52
Zveřejněno v Struktura
Napsal(a)
Číst dál...

vedoucí ekonomického oddělení
Bc. Jitka Sokolová
tel. 221 775 395
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.       
Ekonomické oddělení je organizačním útvarem zabezpečujícím výkon agendy účetních a finančních operací a agendy rozpočetnictví v rámci kapitoly. Zajištuje výkon pokladní služby ČBÚ a komplexní výkon činností v oblasti veřejných zakázek.

pondělí, 02 leden 2017 08:51
Zveřejněno v Struktura
Napsal(a)
Číst dál...

Odbor správy úhrad a ekonomie
ředitelka odboru správy úhrad a ekonomie
Ing. Miluše Hůlová
zivotopis
tel. sekr. 221 775 314
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.    

Odbor správy úhrad a ekonomie zajišťuje komplexní výkon činností v ekonomické a finanční oblasti. Zajišťuje úkoly ČBÚ jako správce kapitoly a účetní jednotky, rozpočetnictví, účetnictví a správu majetku. Zabezpečuje výkon agendy veřejných zakázek, spisové služby a informačních systémů a technologií. Plní úkoly ČBÚ při správě úhrad jako nadřízený správce daně.

pondělí, 02 leden 2017 08:48
Zveřejněno v Struktura
Napsal(a)
Číst dál...

Oddělení legislativy
vedoucí oddělení legislativy
PhDr. JUDr. Vítězslav Urbanec, Ph.D.
tel. sekr. 221 775 360
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Oddělení legislativy zajišťuje činnosti v oblasti legislativní a právní. Komplexně zabezpečuje zpracování, projednání a vydávání právních předpisů v gesci ČBÚ včetně zajišťování kompatibility s právem EU. Zajišťuje úkoly SBS v oblastech základních registrů a procesního modelování agend. Zpracovává návrhy řešení soudních sporů, návrhy soudních žalob aj. dokumentů, kdy SBS uplatňuje a vymáhá svá práva. Zabezpečuje nebo zprostředkovává právní zastupování SBS v soudních sporech (vyjma OBÚ ve sporech dle daňového řádu). Vykonává činnosti spojené s agendou vyřizování žádostí o odškodnění a s žádostmi o poskytnutí informací. Organizuje vyřizování  přijatých odvolání do rozhodnutí OBÚ.

pondělí, 02 leden 2017 08:48
Zveřejněno v Struktura
Napsal(a)
Číst dál...

vedoucí oddělení výbušnin
Ing. Martin Malíř
tel. sekr. 221 775 335
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  
Oddělení výbušnin zajišťuje komplexní výkon činností v oblasti nakládání s výbušninami, označování a sledovatelnosti výbušnin, dozoru nad plnění technických požadavků na výbušniny a přísl. pomůcek a v oblasti ohňostrojných prací. Plní úkoly ČBÚ v rámci harmonizace předpisů EU týkajících se uvádění na trh a dozoru nad výbušninami pro civilní použití. Zabezpečuje výkon agendy prekurzorů výbušnin a odbornou a metodickou činnost v oblasti geomechaniky hornin, protiotřesové prevence a v oblasti důlního měřictví.

pondělí, 02 leden 2017 08:47
Zveřejněno v Struktura
Napsal(a)
Číst dál...

vedoucí oddělení dobývání ostatních surovin
Ing. Dušan Havel, MPA
tel. 221 775 339
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Oddělení dobývání ostatních surovin zajišťuje výkon agendy vrchního dozoru
u organizací provádějících hornickou činnost či činnost prováděnou hornických způsobem při povrchovém dobývání ložisek nerudních (vyjma hnědého uhlí) a stavebních surovin včetně jejich úpravy a zušlechťování a likvidace lomů.  Zabezpečuje výkon činnosti v agendě podzemních objektů, jímání přírodních léčivých a stolních minerálních vod v důlních dílech, vrtných prací s délkou nad 30 m, podzemních prací při hloubení, ražení a tvorbě podzemních prostorů s objemem nad 300 m3, zpřístupňování jeskyní, starých nebo opuštěných důlních děl. Plní úkoly ČBÚ v oblasti správy výhradních ložisek, ochrany a hospodárného využívání nerostného bohatství včetně odpisu zásob. 

pondělí, 02 leden 2017 08:46
Zveřejněno v Struktura
Napsal(a)
Číst dál...

Oddělení dobývání energetických surovin
vedoucí oddělení dobývání energetických surovin
Ing. Michaela Vachtlová
tel. 221 775 342
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  
Oddělení dobývání energetických surovin zajišťuje výkon agendy vrchního dozoru u organizací provádějících hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem v podzemí, na povrchových hnědouhelných dolech a při těžbě ropy a zemního plynu včetně likvidace důlních děl a činnosti spojené s oblastmi starých důlních děl, zvláštních zásahů do zemské kůry, těžebních odpadů, báňské záchranné služby, vyhrazených technických zařízení a technické normalizace. Metodicky řídí OBÚ v oblasti výkonu činností dle stavebního zákona.  

čtvrtek, 29 prosinec 2016 21:46
Zveřejněno v Struktura
Napsal(a)
Číst dál...

Odbor hornictví
ředitel odboru hornictví

Ing. Radim Mžyk
zivotopis

tel. sekr. 221 775 310
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Odbor hornictví zajišťuje výkon činnosti v odborných báňsko-technických oblastech souvisejících s hornickou činností, činností prováděnou hornickým způsobem včetně vyhrazených technických zařízení, podzemním stavitelstvím, báňským záchranářstvím, starými důlními díly a těžebními odpady. Plní úkoly v oblasti dozorové, kontrolní a inspekční činnosti, sleduje a vyhodnocuje úrazovost dozorovaných organizací. Je ověřovacím orgánem odborné způsobilosti a uznávacím orgánem odborné kvalifikace. Metodicky řídí výkon činnosti SBS v působnosti stavebního zákona. Zajišťuje agendu bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců, protipožární ochranu a báňskou záchrannou službu SBS.

čtvrtek, 29 prosinec 2016 21:40
Zveřejněno v Struktura
Napsal(a)
Číst dál...

Sekce báňské správy zabezpečuje komplexně výkon odborných agend v působnosti ČBÚ, agendy právní a legislativní, ekonomické a finanční (rozpočetnictví, účetnictví, správa majetku), veřejných zakázek, spisové služby a informačních technologií. V oblasti správy úhrad plní úkoly nadřízeného správce daně. Plní úkoly SBS v oblasti územní politiky a územního rozvoje a metodicky řídí činnost OBÚ jako jiných stavebních úřadů. 

čtvrtek, 29 prosinec 2016 21:38
Zveřejněno v Struktura
Napsal(a)
Číst dál...

vedoucí personálního oddělení

Mgr. Martina Kostková

tel. 221 775 325

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Personální oddělení zajišťuje výkon činností agendy organizace řízení a systemizace, personální a platové, vzdělávání zaměstnanců, mzdové, sociální politiky a FKSP. Vede registr oznámení zaměstnanců SBS dle zákona o střetu zájmů a vykonává činnosti s tím spojené. Zajišťuje organizačně i obsahově kolektivní vyjednávání, sleduje a vyhodnocuje plnění kolektivní smlouvy.

čtvrtek, 29 prosinec 2016 19:54
Zveřejněno v Struktura
Napsal(a)
Číst dál...

D NAPIS

 

Obvodní báňský úřad pro území krajů :

E-podatelna 

Dat. schránka

Telefon

Jihomoravského a Zlínského v Brně Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.   95zadtp 545 321 274
Hlavního města Prahy a kraje Středočeského v Praze Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ixaaduf 221 775 372

Libereckého a Vysočina v Liberci

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

tqjaduc

485 340 928

Moravskoslezského a Olomouckého v Ostravě Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. da5adv2 596 100 211
Ústeckého v Mostě Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 4huadu8 476 442 417
Plzeňského a Jihočeského v Plzni Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. m4eadvu 377 850 401
Karlovarského v Sokolově Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 7nyadvm 352 350 740
Královéhradeckého a Pardubického v Hradci Králové Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. gf9adwf 499 815 700

 


Český báňský úřad

Kozí 4
P.O. BOX 140
110 01 Praha 1 - Staré Město

Telefon: 221 775 311
Fax: 221 775 363
E-Podatelna: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Dat. schránka: rn6aas6

IČ:00025844

E-mail pro obecnou komunikaci: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© Český báňský úřad, 2012

Přihlásit

Log in to your account or

Registrovat

User Registration
or Zrušit