A+ A A-

Ostatní (6)

Státní báňská správa o krok efektivnější

Letos v dubnu byl ukončen projekt „Zefektivnění státní báňské správy“, jehož realizace v letech 2010 – 2012 byla umožněna díky podpoře Evropského sociálního fondu cestou Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Projekt je registrován pod kódem CZ1.04/4.1.00/48.00002 a jeho hlavním cílem bylo zefektivnit výkon činností státní báňské správy. V rámci projektu došlo u vybraných zaměstnanců státní báňské správy k prohloubení zkušeností v oblasti kontrol prováděných u dozorovaných organizací, přinesl poznatky z legislativy v oblasti hornictví a výbušnin. Umožnil proškolit vedoucí a řídící zaměstnance, ale i ostatní zaměstnance státní báňské správy z poznatků řízení, strategického plánování a tzv. měkkých dovedností. Byla završena další úspěšná etapa v implementaci

eubanner

Průběh projektu:

Český báňský úřad směřuje k novodobému modernímu úřadu

V souladu se současným trendem modernizace státní správy se Český báňský úřad úspěšně zapojil do akcí v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, které jsou financovány z prostředků strukturálních fondů EU. Konkrétně se jedná o oblast podpory 4.1 - Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy, která je zaměřena na intervence podporující zvýšení institucionální kapacity, kvality, efektivnosti a transparentnosti činností institucí státní správy a územní veřejné správy.

Český báňský úřad získal na modernizaci státní báňské správy finanční podporu z prostředků Evropského sociálního fondu v ČR a státního rozpočtu ČR v rámci Výzvy č. 48 „Efektivní správní úřad“ Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, do které se přihlásil s projektem „Zefektivnění státní báňské správy“. Strategickým cílem předloženého a schváleného projektu je přispět k posílení institucionální kapacity, kvality, efektivnosti a transparentnosti státní báňské správy. Hlavním cílem projektu je zefektivnit výkon činností státní báňské správy, a to implementací principů projektového a procesního řízení, rozvojem systému řízení a informačního systému Českého báňského úřadu a rozvojem systému lidských zdrojů, vč. dalšího vzdělávání zaměstnanců státní báňské správy.

Identifikace projektu

Projekt „Zefektivnění činnosti Státní báňské správy“ je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Registrační číslo projektu

CZ.1.04/4.1.00/48.00002

Doba realizace

1. 6. 2010 – 30. 4. 2012

Cíl projektu

Český báňský úřad v Praze, podobně jako celá řada dalších správních úřadů, vyvíjí soustavné úsilí o posílení efektivity, organizace a řízení celé Státní báňské správy ČR.

Klíčové postavení má v této oblasti projekt spolufinancovaný z prostředků evropských sociálních fondů č. CZ.1.04/4.1.00/48.00002 „Zefektivnění činnosti Státní báňské správy“, jehož cílem je vytvoření moderního a „klientsky“ orientovaného úřadu.

Hlavním cílem projektu je zlepšení adaptability, produktivity a především profesionality zaměstnanců státní báňské správy. Celý projekt je koncipován tak, aby vybraní zaměstnanci prošli vícestupňovým vzdělávacím programem a získali pracovní kompetence, které odpovídají nejnovějším poznatkům a trendům nejen v oblasti státní báňské správy. Klíčové aktivity jsou proto zaměřeny i na komunikační dovednosti a aktivity vedoucí k osobnímu růstu.

Specifické cíle projektu

 • Zavést strategii plánování a řízení státní báňské správy,
 • zvýšit transparentnost úřadu,
 • zvýšit kvalitu řízení a managementu úřadu,
 • zefektivnit systém řízení lidských zdrojů.

Cílové skupiny

Cílovou skupinou projektu jsou všichni zaměstnanci státní báňské správy, kteří jsou ještě rozděleni na podskupiny. Rozdělení podskupin vychází z definice hlavních společných potřeb podskupiny, na které jsou navázány aktivity projektu.

K dosažení výsledků budou sloužit

KA 03 Analýza a sestavení konceptu inovace systému řízení SBS

Řešení této aktivity bylo ukončeno zpracováním Zprávy z analýz a Konceptu IS a návrhu jeho realizace. Aktivita byla ukončena k 28. 2. 2011 s těmito závěry:

 • byl vypracován návrh centralizovaného IS SBS, který bude obsahovat tři hlavní části: evidenční systém SBS, geografický informační systém GIS SBS a integraci elektronické spisové služby E-spis,
 • navržený koncept sjednocuje datovou základnu SBS pro evidenční činnosti, spisovou službu a služby GIS do jednoho informačního systému, čímž vytváří platforma poskytující komplexní elektronické služby pro potřeby SBS a umožňující efektivní začlenění pro prostředí eGovernmentu,
 • analýzy byly zpracovány pro optimální i minimální variantu s tím, že obě varianty jsou smysluplné, proveditelné a také obhajitelné z hlediska využití dotačních zdrojů IOP (i minimální varianta může být v rámci rozpočtových možností ČBÚ stále nedosažitelná),
 • s ohledem na stávající podmínky a budoucí možnosti financování budování nového IS bude dále vhodné rozvrhnout řešení inovace IS do delšího období – minimálně 3 let.

KA 04 Analýza a vytvoření nového systému řízení lidských zdrojů v systému SBS

Tato aktivita byla ukončena k datu 31. 3. 2011 a to zpracováním následujících materiálů:

 • analýza a vytvoření nového systému řízení lidských zdrojů v prostředí stání báňské správy,
 • koncepce systému řízení lidských zdrojů v prostředí stání báňské správy, vč. návrhu Procesního modelu ŘLZ,
 • implementace systému řízení lidských zdrojů v prostředí státní báňské správy,
 • další podklady (návrh metodického pokynu pro vzdělávání zaměstnanců, návrh opatření k vytvoření nového systému řízení lidských zdrojů, konkretizace plánu vzdělávání, vzory zápisů a prezenčních listin).

KA 02 Příprava a zavedení procesního řízení v rámci Českého báňského úřadu a obvodních báňských úřadů

Základním cílem aktivity KA02 bylo zpracování podrobné analýzy současného stavu procesního řízení v rámci Českého báňského úřadu (ČBÚ) a obvodních báňských úřadů (OBÚ) a navržení opatření, konkrétních postupů a nástrojů pro zvýšení efektivity procesního řízení, snížení nadbytečné regulace a byrokracie, optimalizace přenosu informací a sdílení databáze pro vybrané procesy. Součástí aktivity bylo i vyčíslení ekonomických dopadů realizace navržených opatření a proškolení. Pro řešení aktivity KA02 byl ustaven realizační tým a vybrána odborná poradenská firma pro řešení aktivity (KPMG Česká republika, s.r.o.). Řešení této aktivity bylo ukončeno zpracováním Závěrečné zprávy, zpracované na základě výstupů dvou etap řešení. Aktivita byla ukončena k 31. 1. 2012 s těmito zpracovanými výstupy:

 • Procesní mapy, vč. dekompozice procesů
 • Standardy pracovních postupů
 • Návrh optimalizované struktury přenosu informací
 • Stanovisko k organizační struktuře
 • Stanovisko k organizační struktuře
 • Návrh vnitřního předpisu k organizaci řízení
 • Návrh sdílené databáze
 • Vyčíslení ekonomických dopadů realizace navrhovaných změn
 • Podklady pro školení a školení zaměstnanců

Závěrečná zpráva dále obsahuje

 • Databázi procesů státní báňské správy v členění na
  - strategické procesy
  - klíčové procesy
  - podpůrné procesy
 • Reporting jednotlivých OBÚ na sjednocených formulářích
 • Návrh provázanosti reportingu OBÚ s databází ČBÚ

KA 05 Realizace programů vzdělávání

V současné době již zrealizováno.

Obecně prošli absolventi programu vzdělávání čtyřmi typy kurzů:

 1. Rozvoj a prohlubování komunikačních schopností báňských inspektorů
 2. Školení v oblasti právních předpisů a jejich změn
 3. Školení z hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem
 4. Rozvoj manažerských schopností řídících pracovníků

Rozvoj a prohlubování komunikačních schopností báňských inspektorů

Kurz byl organizován jako celkově třídenní a byl realizován jednak formou prezentací a jednak formou seminářů s prvky testů a řešení modelových situací. Cílem a obsahovou náplní kurzu bylo posílit a rozvinout komunikační dovednosti báňských inspektorů a ostatních zaměstnanců státní báňské správy, kteří přicházejí do styku s veřejností. Podrobně byly diskutovány např. zásady vedení dialogu, asertivita v jednání, metody mediace a facilitace, řešení krizových situací a neférových útoků. Tato aktivita byla tedy zaměřena na rozvoj komunikačních dovedností, zvyšování efektivity komunikačních toků a rozvoj v oblasti asertivního přístupu k řešení konfliktů, prevenci zvládání konfliktů, zásady telefonické komunikace a zvýšení motivace a loajality.

Jako doklad o aktivní účasti na kurzu obdržel každý z absolventů certifikát.

Školení v oblasti právních předpisů a jejich změn

Jednalo se o dvoudenní školení, jehož základem byla elektronická prezentace probíraných poznatků s operativním doplňováním informací ze strany školitelů, kterými byli odborníci z řad zaměstnanců státní báňské správy.

Zvyšující se právní vědomí občanů klade velký důraz také na činnost správních úřadů. Proto bylo školení zaměřeno na oblast práva, která úzce souvisí se správní činností státní báňské správy. Předmětem prezentací a průběžné diskuse byly zejména předpisy tzv. horního práva (hmotně-právní) a předpisy procesně-právní, kterými jsou především správní řád a daňový řád.

Podmínkou absolutoria kurzu bylo vypracování zkušebního testu s úspěšností minimálně 80 %.

Školení z hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem

Kurz byl organizován jako celkově třídenní s lektorským zázemím z řad pracovníků státní báňské správy.

Na základě legislativních východisek a praktických zkušeností školitelů byly v průběhu celého kurzu systematicky prohlubovány znalosti absolventů v oblasti kontrolní a inspekční činnosti při výkonu vrchního dozoru orgány státní báňské správy.

Podrobně byly diskutovány problémové, obsahově významné či legislativně nové okruhy činnosti Státní báňské správy ČR (nakládání s výbušninami, požární ochrana v podzemí, podzemní stavitelství, nakládání s odpady apod.).

Rozvoj manažerských schopností řídících pracovníků

Školení 30 manažerů Státní báňské správy ČR v celkovém rozsahu čtyř dnů. Cílem kurzu bylo posílit manažerské schopnosti vedoucích zaměstnanců v rovině praktické i teoretické.

Vedle posílení celé řady konkrétních manažerských dovedností (prezentační a komunikační schopnosti, motivace a hodnocení zaměstnanců, řešení konfliktu a stresu, atd.), byly obsahovou náplní kurzu také teoretické poznatky z oblastí metod a stylů řízení (metoda BSC, metoda CAF, Smart Administration, aj.).

Jako doklad o aktivní účasti na kurzu obdržel každý z absolventů certifikát, a to na základě účasti a závěrečného testu.

Školení zajišťovala firma Proces s.r.o.

Fotodokumentace školení pracovníků

Školení pracovníků - 1. fotografie

Školení pracovníků - 2. fotografie

Školení pracovníků - 3. fotografie

Školení pracovníků - 4. fotografie

sobota, 22 prosinec 2012 13:59
Zveřejněno v Ostatní
Napsal(a)
Číst dál...

logoeu

Modernizace státní báňské správy za podpory EU

Český báňský úřad, zřízený zákonem ČNR č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy, plní důležitou roli v systému veřejných služeb a v oblasti svěřených kompetencí má významné a nezastupitelné postavení.

V současné době, kdy je kladen požadavek na úsporná opatření ve státní správě a kdy se projevuje všeobecná krize v řadě odvětví, je prioritní otázkou snižování byrokratické zátěže ve státní správě. Hledají se cesty ke zvyšování institucionální kapacity a efektivnosti výkonů veřejné správy a veřejných služeb. Vedení Českého báňského úřadu vypracovalo záměry racionalizace práce, dostupnosti veřejných informací, aplikace moderních metod zvyšování výkonnosti, kvality práce a v neposlední řadě záměr zavádění moderních IT technologií. Jedním z realizovaných záměrů je projekt, který je spolufinancovaný ze Strukturálních fondů EU a který navazuje na strategii České republiky v oblasti eGovermentu, definovanou ve strategickém dokumentu Vlády České republiky, „Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby – Strategie realizace Smart Administration v období 2007-2015“.

Jedná se o projekt „Úprava elektronické spisové služby Žadatele v návaznosti na systém datových schránek“, registrační číslo projektu CZ 1.06/1.00/03.05952, realizován v rámci výzvy č.03 - Kontinuální výzvy pro oblast podpory 1a 1b – Modernizace veřejné správy Integrovaného operačního programu.

Celková výše dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj činila 5.392 tis. Kč (tj. 85 % z celkových uznatelných výdajů projektu).

Doba realizace: 21. 7. 2009 – 31. 1. 2010.

Smyslem projektu byla modernizace elektronické spisové služby státní báňské správy ve vztahu k informačnímu systému datových schránek tak, aby státní báňská správa mohla efektivně komunikovat se všemi uživateli datových schránek. Hlavním cílem projektu bylo zefektivnit činnost, snížit finanční nároky na chod administrativy a zajistit transparentnost výkonu státní správy. Datové schránky státní báňské správy jsou využívány pro vzájemnou komunikaci (zasílání datových zpráv) s orgány veřejné moci, právnickými, popř. i fyzickými osobami. V rámci tohoto projektu byly datové schránky zaktivovány 1. 11. 2009 a jsou uživatelům informačního systému datových schránek plně k dispozici.

Datové schránky Státní báňské správy ČR

sobota, 22 prosinec 2012 13:57
Zveřejněno v Strukturální fondy
Napsal(a)
Číst dál...

V rámci snahy o zlepšování právního prostředí zabezpečuje Ministerstvo vnitra ČR iniciativu nazvanou: „Věnujte 10 minut pro zlepšení právního prostředí v ČR“.

Tato iniciativa je určena pro všechny občany a zástupce nejrůznějších organizací, kteří se chtějí vyjádřit k právním předpisům České republiky a navrhnout jejich zlepšení. Cílem je snížit zatížení ve všech sférách společenského života plynoucí z právních předpisů a celkově zjednodušit a zlepšit právní prostředí v České republice.

Potřebné informace a dotazník jsou k dispozici na adrese www.mvcr.cz/10minut.

Státní instituce

Rejstříky

sobota, 22 prosinec 2012 13:52
Zveřejněno v Ostatní
Napsal(a)
Číst dál...

 Český báňský úřad vydával v době, kdy informace nebyly běžně dostupné na webových stránkách internetu, nepravidelně, zpravidla čtyřikrát do roka, Zpravodaj státní báňské správy České republiky. Byly v něm uváděny informace, které vycházejí z legislativní a povolovací činnosti.

Pravidelnými rubrikami byly:

 • vydaná opatření ČBÚ, kterými jsou povoleny k používání vybraná důlní zařízení
 • vydaná osvědčení závodních dolů
 • vydaná osvědčení závodních lomu s těžbou nad 500 tis. tun surovin
 • vydaná osvědčení hlavních důlních měřičů
 • nově stanovené a zrušené dobývací prostory
 • informace o nově vydaných právních aktech v působnosti SBS
 • informace o personálních změnách v orgánech SBS
 • ve Zpravodaji bývaly dále uvedeny:
 • informace o Programu výzkumu a vývoje
 • statuty pro udělování resortních vyznamenání
 • informace o mimořádných událostech
 • výběr z informací mimo pravidelné rubriky
 • Zpravodaj byl distribuován vydavatelstvím MONTANEX a.s.

Obsah všech vydaných čísel si můžete stáhnout v archivním souboru typu ZIP: Zpravodaj_SBS.zip


 

 

 

 

sobota, 22 prosinec 2012 13:39
Zveřejněno v Ostatní
Napsal(a)
Číst dál...
Informace k žádostem podaným podle zákona č. 106/1999 Sb.
Výroční zprávy o poskytování informací jsou k dispozici ke stažení ve formátu .pdf:

Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. a zákona č. 123/1998 Sb.

 

Přehled nejdůležitějších předpisů souvisejících s poskytováním informací

 1. Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 2. Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
 3. Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
 4. Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 5. Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
 6. Nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím

 

Postup při vyřizování žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, stanovuje orgánům státní báňské správy – Český báňský úřad a obvodní báňské úřady (dále jen „povinné subjekty”) povinnost poskytnout fyzickým a právnickým osobám na žádost informace vztahující se k jejich působnosti.

Informací se pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního. Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.

Informace na základě žádosti se poskytuje ve formátech a jazycích podle obsahu žádosti o poskytnutí informace (pokud zákon nestanoví jinak). Tato povinnost odpadá, pokud by to bylo pro povinný subjekt nepřiměřenou zátěží; v tomto případě je informace poskytnuta ve formátu nebo jazyce, ve kterých byla vytvořena.

Žádat o informace může každá fyzická i právnická osoba. Žádost o informaci se podává povinnému subjektu, v jehož působnosti je daná informace. Tuto žádost není třeba žádným způsobem zdůvodňovat.

Podání žádosti: Žádost o informaci se podává ústně, písemně či prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací příslušnému povinnému subjektu. Pokud při ústní žádosti žadatel požaduje její písemné vyřízení, sdělí, zda si převezme písemnou informaci osobně nebo poskytne doručovací adresu.

Místa podání žádostí o informaci – adresa, telefonní, faxový nebo e-mailový kontakt - jsou uvedena na titulní stránce a v části obvodní báňské úřady.

Náležitosti žádosti: K podání žádosti není potřeba předkládat žádné doklady. Ze žádosti musí být zřejmé:

 • komu je určena
 • že se žadatel domáhá poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb
 • kdo žádost podává; žadatel uvede jméno, příjmení, datum narození (název, IČO), adresu místa trvalého pobytu (adresu sídla) nebo není-li trvale přihlášen k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště; adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa

Bez těchto údajů nebo není-li elektronická žádost podána na elektronickou adresu povinného subjektu, není žádostí ve smyslu zákona.

Lhůty pro vyřízení: Lhůta pro vyřízení žádosti o informace je 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo od doplnění žádosti. Lhůta 15 dnů od doručení žádosti může být prodloužena nejvýše o 10 dní z důvodů stanovených zákonem. O prodloužení lhůty a důvodech prodloužení musí být žadatel informován, a to ještě před uplynutím lhůty k jejímu vyřízení.

Brání-li vyřízení žádosti nedostatek údajů o žadateli, povinný subjekt vyzve žadatele do 7 kalendářních dnů od jejího podání, aby žádost doplnil. Nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne, kdy mu byla doručena, bude žádost odložena.

Pokud je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, je žadatel ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti vyzván, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne povinný subjekt o jejím odmítnutí.

V případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti orgánů státní báňské správy, povinný subjekt žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli.

Pokud povinný subjekt odmítne zcela nebo zčásti poskytnout žadateli jím požadované informace, vydá o tom rozhodnutí ve lhůtě pro vyřízení žádosti.

Opravné prostředky: Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání (rozklad) do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, a to k povinnému subjektu, který rozhodnutí vydal. Odvolání (rozklad) je spolu se spisovým materiálem předloženo nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání. Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovních dnů ode dne doručení rozkladu. Lhůtu nelze prodloužit.

Žadatel může podat stížnost v případě, že nesouhlasí s postupem či způsobem vyřízením žádosti. Stížnost se podává ústně nebo písemně u povinného subjektu do 30 dnů ode dne doručení sdělení o způsobu vyřízení žádosti nebo ode dne uplynutí lhůty pro poskytnutí informace. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

 

Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
a zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí,
platný od 1. 8. 2017

V souladu s nařízením vlády č. 173/2006 Sb. a s § 10 zákona č. 123/1998 Sb. je stanoven tento sazebník:
Náklady spojené s pořízením tisku nebo kopie, záznamem na technickém nosiči dat nebo zasláním informace žadateli:
pořízení jedné strany výtisku (kopie) formátu A4           2,00 Kč
pořízení jedné strany výtisku (kopie) formátu A3           3,50 Kč
1 ks CD/R                                                              10,00 Kč
balné                                                                      0,00 Kč
poštovní služba ve výši skutečných nákladů                  dle ceníku provozovatele poštovních služeb

Náklady spojené s mimořádně rozsáhlým
vyhledáváním dle zákona č. 106/1999 Sb.:                   300 Kč za každou započatou hodinu práce.

Nebude vyžadována úhrada nákladů, pokud celkové náklady spojené s poskytnutím informace 1 žadateli nepřesáhnou 100 Kč.
Tímto sazebníkem nejsou dotčeny sazby podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Postup při vyřizování žádosti o informace dle zákona č. 123/1998 Sb

Žadatel může požádat povinný subjekt o zpřístupnění informace o životním prostředí. Svou žádost nemusí odůvodňovat. Žádost lze učinit ústně, písemně, telefonicky, elektronicky, faxem nebo jinou technicky proveditelnou formou. Ze žádosti musí být zřejmé, čeho se má týkat informace, jež má být poskytnuta. Ze žádosti musí být patrno, kdo ji podal.

V případě nesrozumitelné nebo příliš obecně formulované žádosti je žadateli do 15 dnů od obdržení žádosti zaslána výzva k jejímu upřesnění. Ve výzvě musí být určeno, v jakém směru je třeba žádost upřesnit. Žadatel je povinen tuto žádost bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 dnů, v požadovaném rozsahu upřesnit. Pokud žadatel do 15 dnů od doručení výzvy žádost v požadovaném směru neupřesní, má se za to, že od své žádosti upustil.

V případě žádosti podané telefonicky, pokud ji nelze neprodleně vyřídit, je povinný subjekt oprávněn vyžádat si její zaslání v písemné formě

Lhůta na vyřízení žádosti je 30 dnů od obdržení žádosti (ve výjimečných případech 60 dnů, o prodloužení však žadatel musí být vyrozuměn).               

 

 


sobota, 22 prosinec 2012 13:37
Zveřejněno v Ostatní
Napsal(a)
Číst dál...

D NAPIS

 

Obvodní báňský úřad pro území krajů :

E-podatelna 

Dat. schránka

Telefon

Jihomoravského a Zlínského v Brně Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.   95zadtp 545 321 274
Hlavního města Prahy a kraje Středočeského v Praze Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ixaaduf 221 775 372

Libereckého a Vysočina v Liberci

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

tqjaduc

485 340 928

Moravskoslezského a Olomouckého v Ostravě Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. da5adv2 596 100 211
Ústeckého v Mostě Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 4huadu8 476 442 417
Plzeňského a Jihočeského v Plzni Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. m4eadvu 377 850 401
Karlovarského v Sokolově Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 7nyadvm 352 350 740
Královéhradeckého a Pardubického v Hradci Králové Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. gf9adwf 499 815 700

 


Český báňský úřad

Kozí 4
P.O. BOX 140
110 01 Praha 1 - Staré Město

Telefon: 221 775 311
Fax: 221 775 363
E-Podatelna: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Dat. schránka: rn6aas6

IČ:00025844

E-mail pro obecnou komunikaci: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© Český báňský úřad, 2012

Přihlásit

Log in to your account or

Registrovat

User Registration
or Zrušit