A+ A A-
15-08-2012

Legislativní rámec kontroly podzemních objektů

Dne 31. prosince 2007 byl ve Sbírce zákonů uveřejněn zákon č. 376/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), který nabyl účinnosti dne 30. ledna 2008. V zákoně je mj. vloženo nové ustanovení § 37 – Podzemní objekty.

  • Uvedeným ustanovením zákona je stanoveno, které podzemní prostory vytvořené ražením se považují za podzemní objekty. Zákon uložil jejich provozovateli, popřípadě vlastníkovi povinnost ustanovit osobu k zajištění bezpečného stavu a provádět prohlídky k ověřování bezpečného stavu podzemních objektů prostřednictvím organizace, která má oprávnění vykonávat báňskou záchrannou službu (odst. 2 zákona). Zákon stanovil co se rozumí udržováním bezpečného stavu podzemních objektů. Současně také vymezil působnost orgánů státní báňské správy.
  • Český báňský úřad na základě zmocnění v § 37 odstavci 4 zákona vydal dne 4. 2. 2008 prováděcí vyhlášku č. 49/2008 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečného stavu podzemních objektů (dále jen „vyhláška“), kterou stanovil lhůty pro pravidelné prohlídky podzemních objektů (stanoveno § 3 a přílohu č. 3) a způsob ověřování jejich bezpečného stavu. Vyhláška nabyla účinnosti dne 1. března 2008. Tato vyhláška se nevztahuje na hornickou činnost ani na činnost prováděnou hornickým způsobem, tj. např. ražení nebo sanace podzemních prostor.
  • Vyhláška za výkladem pojmů v jejím úvodu blíže upravuje rozdělení podzemních objektů z hlediska možného vstupu do nich a podle způsobu zajištění jejich ostěním (§ 2 a 3). Stanovuje lhůty (§ 7) k ověřování jejich bezpečného stavu prohlídkami (§ 5 a 6) provedenými na žádost (§ 9) ustanovené osoby (§ 4 vyhlášky a § 37 odst. 2 zákona).
  • Vyhláška tak po ustanovené osobě pro podzemní objekt požaduje, aby provedení prohlídky zajistila u organizace, která může provádět prohlídky v podzemí provedení této prohlídky (§ 9 vyhlášky) a aby zpráva o provedené prohlídce podzemního objektu obsahovala identifikační údaje ve stanoveném rozsahu dle přílohy č. 1 vyhlášky. V případě první prohlídky je součástí zprávy také zhodnocení míry rizika podzemního objektu provedeného podle přílohy č. 2, společně s návrhem, zda má být pro daný objekt zajištěna báňská záchranná služba. Zhodnocení míry rizika podzemního objektu se musí také provést v případě, že došlo k podstatné změně stavu podzemního objektu nebo ke změně zatřídění podle § 3 odst. 1 vyhlášky.
  • Zprávu o výsledku prohlídky vypracovává ten, kdo prohlídku provedl, tedy organizace s oprávněním vykonávat báňskou záchrannou službu, a to nejpozději do 14 dnů od ukončení prohlídky, s tím, že zpráva je předána ustanovené osobě pro podzemní objekt. Zpráva je podkladem pro vedení evidence podzemních objektů. Musí být v jednom vyhotovení založena do dokumentace podzemního objektu podle § 8, v jednom vyhotovení zaslána obvodnímu báňskému úřadu, v jehož obvodu se podzemní objekt nachází, a v jednom vyhotovení místně příslušnému orgánu k povolování staveb podle stavebního zákona (§ 13 a 15 zákona č. 183/2006), pod který podléhá území, na kterém se podzemní stavba nachází.
  • Identifikační údaje zjištěné podle přílohy č. 1 vyhlášky umožní obvodním báňským úřadům splnit jejich novou zákonem uloženou povinnost vést evidenci podzemních objektů. Součástí této identifikace je i mapová příloha s vyznačením vstupu do podzemního objektu a povrchových přístupových cest k němu usnadňující pracovníkům státní báňské správy plnění jejich nové zákonné povinnosti.
  • Podmínkou pro provozování podzemního objektu je zpracovaná dokumentace k objektu, a to některou z forem uvedených v § 6 odst. 1 vyhlášky.
Naposledy změněno pátek, 15 březen 2013 08:34

D NAPIS

 

Obvodní báňský úřad pro území krajů :

E-podatelna 

Dat. schránka

Telefon

Jihomoravského a Zlínského v Brně Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.   95zadtp 545 321 274
Hlavního města Prahy a kraje Středočeského v Praze Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ixaaduf 221 775 372

Libereckého a Vysočina v Liberci

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

tqjaduc

485 340 928

Moravskoslezského a Olomouckého v Ostravě Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. da5adv2 596 100 211
Ústeckého v Mostě Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 4huadu8 476 442 417
Plzeňského a Jihočeského v Plzni Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. m4eadvu 377 850 401
Karlovarského v Sokolově Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 7nyadvm 352 350 740
Královéhradeckého a Pardubického v Hradci Králové Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. gf9adwf 499 815 700

 


Český báňský úřad

Kozí 4
P.O. BOX 140
110 01 Praha 1 - Staré Město

Telefon: 221 775 311
Fax: 221 775 363
E-Podatelna: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Dat. schránka: rn6aas6

IČ:00025844

E-mail pro obecnou komunikaci: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© Český báňský úřad, 2012

Přihlásit

Log in to your account or

Registrovat

User Registration
or Zrušit