Logo
Vytisknout tuto stránku
17-06-2014

ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ

 logoeu

 

Napojení informačního systému Českého báňského úřadu na základní registry registrační číslo projektu CZ.1.06/1.1.00/14.08495

 
Český báňský úřad (
dále jen „ČBÚ“) nadále zajišťuje udržitelnost projektu „Napojení informačního systému Českého báňského úřadu na základní registry“, který byl realizován z Integrovaného operačního programu a spolufinancován z prostředků EU.

 
Jako v předchozích letech, je udržitelnost projektu nadále zajišťována servisní smlouvou s dodavatelem. S registry se pracuje. Registry ČBÚ jako např. Dobývací prostory, Těžená nevýhradní ložiska, Osvědčení, Výbušniny a Neplatné doklady jsou pravidelně aktualizovány. Průběžně dochází k proškolování odborných zaměstnanců pracovníky IT a dodavatelskou firmou, např. formou workshopů. Školení jsou hrazena v rámci podpory ČBÚ, a to včetně školení administrátorů
.

 Navazujícími projekty jsou:
Vytvoření geografického informačního systému státní báňské správy (GIS).

Řešení GIS musí informačně podpořit legislativou definované agendy. Požadavky na řešení GIS vycházejí z potřeb na informační podporu těchto agend. Zásadní motivací pro nasazení GIS je zajištění adekvátní podpory vybraných agend na úseku státní báňské správy, které nejsou v současné době implementovány. Informační systém bude budován plně v souladu s požadavky definovanými zákonem č. 365/2000 Sb., tedy s požadavky na informační koncepci, provozní dokumentaci a rozhraní vůči základním registrům.

Smlouva o dílo byla se zhotovitelem uzavřena dne 2.11.2017 a zhotovitel se zavázal provést dílo v následujících termínech:

a)  Etapa 1 (první část díla) – nejpozději do 31.12.2017

-          Aplikace „Dobývací prostory“

-          Aplikace „Stavební řízení“

-          Aplikace „Katastr nemovitostí“

-          Nástroj „Import dat z katastru nemovitostí“

-          Modul „Administrace“

-          Webová mapová služba „Dobývací prostory „(WMS)

-          Instalace, testování, provoz, školení

První etapa byla v termínu dokončena

b) Etapa 2 (druhá část díla) – nejpozději do 31.12.2018

-          Integrace na Actice Directory

-          Integrace s Elektronickou spisovou službou

-          Integrace na AIS SBS

-          Webová stahovací služba „Dobývací prostory“ (WFS)

c)  Etapa 3 (třetí část díla) – nejpozději do 31.12.2019

-          Mobilní klient

-          Metadatová aplikace

-          Harmonizace dat INSPIRE

 

 

GIS není financován z prostředků EU.

Na projekt Napojení informačního systému Českého báňského úřadu na základní registry zároveň technologicky navazuje Analýza nového agendového informačního systému (AIS),
a to především na současné řešení evidenčních modulů. Nové řešení AIS využije stávající nastavení komunikace se ZR.

Analýza byla dokončena počátkem roku 2018, odsouhlasena Ministerstvem vnitra ČR - Odbor hlavního architekta eGovernmentu a je současně vymezením předmětu pro VŘ na realizaci AIS.

 AIS není financován z prostředků EU

 

                                                                                 Mgr. Jana Moravcová
                                                                                   administrace a publicita projektu

 


 

2017

Napojení informačního systému Českého báňského úřadu na základní registryregistrační číslo projektu CZ.1.06/1.1.00/14.08495

  

Český báňský úřad (dále jen „ČBÚ“) zajišťuje udržitelnost projektu „Napojení informačního systému Českého báňského úřadu na základní registry“, který byl realizován z  Integrovaného operačního programu a spolufinancován z prostředků EU.

Tento projekt úzce navazuje na strategii České republiky v oblasti eGovernment, která
je popsána ve strategickém dokumentu  schváleném vládou České republiky "Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby - Strategie realizace Smart Administration
v období 2007 - 2015".

Udržitelnost projektu je nadále zajišťována smlouvou o poskytování podpory s dodavatelem. V již naplněném cíli projektu, tedy napojení informačního systému ČBÚ prostřednictvím e-spisu na základní registry, prostřednictvím rozšíření SW o modul lokálních registrů a evidenční modul se pokračuje, s registry se pracuje. Registry ČBÚ jako např. Dobývací prostory, Těžená nevýhradní ložiska, Osvědčení, Výbušniny
a Neplatné doklady jsou pravidelně aktualizovány, s registry se intenzivně pracuje. 

Současně probíhají školení zaměstnanců, kteří danou oblast využívají pro svou činnost, včetně proškolování oddělením hospodářské správy a informačních technologií (dále jen „OHSIT“), které rovněž zabezpečuje odbornou a metodickou pomoc při používání základních registrů. Veškerá probíhající školení, a to i do budoucna plánovaná, jsou plně hrazena z prostředků ČBÚ. V neposlední řade rovněž průběžně dochází k aktualizaci dokumentace programového vybavení, spočívající v zajištění a předání uživatelských příruček a příruček pro administrátory systému (OHSIT), v návaznosti na úpravy
a aktualizace systému včetně technické dokumentace.

 

 

 

                                                                                 Mgr. Jana Moravcová
                                                                                    administrace a publicita projektu

 


 

 

 

Projekt „Napojení informačního systému Českého báňského úřadu na základní registry“ je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj

Český báňský úřad v květnu 2014 úspěšně ukončil svůj projekt „Napojení informačního systému Českého báňského úřadu na základní registry“ v rámci Integrovaného operačního programu, které jsou spolufinancovány z prostředků EU.

Projekt navázal na stávající informační systémy a rozšířil je o funkcionality, které zefektivní činnost SBS a zároveň výkon svěřených agend uvede do souladu se zákonem 111/2009 Sb.,                  o základních registrech ve znění pozdějších předpisů. Smyslem projektu bylo vytvoření softwarového propojení dvou systémů: spisové služby ČBÚ a informačního systému datové stránky tak, aby ČBÚ mohl efektivně komunikovat se všemi ostatními uživateli datových schránek. Po zpřístupnění služeb informačního systému katastru nemovitostí prostřednictvím informačního systému základních registrů bude tento modul také zajišťovat informace o vlastnících nemovitostí souvisejících s dobývacími prostory. Modul nahradil dosavadní evidenci, soustředěnou v několika "XLS" tabulkách. Povinné informace jsou v potřebné struktuře převedeny do centrální databáze, vzájemně propojeny a navázány na data v základních registrech. Nákupem IT techniky došlo k modernizaci technického a softwarového vybavení ČBÚ a zlepšení komunikační infrastruktury. Cílem projektu s rozpočtem 3,5 mil Kč bylo zefektivnit činnost obvodních báňských úřadů a Českého báňského úřadu, snížit finanční nároky na chod administrativy a zajistit transparentnost výkonu veřejné správy.

Projekt úzce navazuje na strategii České republiky v oblasti eGovernment, která je popsána ve strategickém dokumentu schváleném vládou České republiky "Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby - Strategie realizace Smart Administration v období 2007 - 2015".

 

 

 

 Mgr. Jana Moravcová
administrace a publicita
projektu

 


 

20140528 093352

 

20140528 093618
20140529 100132

 

 

20140528 094814

20140528 095618

20140528 100752

 

20140528 095618

 

 

 

 

Naposledy změněno úterý, 10 duben 2018 13:51
© Český báňský úřad, 2012