Logo
Vytisknout tuto stránku
03-12-2012
  • Výbušniny lze od 20. dubna 2016 uvádět na trh a výrobcem používat pro vlastní potřebu při trhacích pracích jen splňují-li technické požadavky podle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, a podle nařízení vlády č. 97/2016 Sb., o technických požadavcích na výbušniny. Tj. za podmínky, že pro její typ byl vydán certifikát EU přezkoušení typu a proběhlo u ní navazující posouzení shody, a výbušnina je řádně značena (mj. označením CE) a doprovázena průvodními dokumenty.
  • Distributor je povinen před dodáním výbušniny na trh zkontrolovat, zda jsou splněny podmínky podle § 9 zákona č. 90/2016 Sb. a § 9 nařízení vlády č. 97/2016 Sb.
  • Výrobce, dovozce a distributor v případě, že se i jen domnívá, že výbušnina, kterou dodal na trh, nesplňuje stanovené technické požadavky, je povinen uvést takovou výbušninu do souladu s příslušnými technickými požadavky, je-li to schůdné. Pokud to schůdné není, je povinen stáhnout výbušninu z trhu nebo z oběhu a bezodkladně o tom informovat zejména Český báňský úřad.
  • ES certifikáty o přezkoušení typu podle nařízení vlády č. 358/2001 Sb. vydané přede dnem 20. dubna 2016 jsou nadále platné jako certifikáty EU přezkoušení typu. Přehled ES certifikátů o přezkoušení typu a nově certifikátů EU přezkoušení typu vydané oznámeným subjektem č. 1019 – VVUÚ, a.s., je dostupný na webové stránce www.vvuu.cz/nabizime/certifikace-vyrobku/vydane-dokumenty/. Odkazy na přehledy typových certifikátů vydaných zahraničními oznámenými subjekty jsou uvedeny např. na webové stránce http://www.vvuu.cz/nabizime/certifikace-vyrobku/dulezite-odkazy/.
  • Český báňský úřad podle § 28a odst. 1 a 2 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou Českého báňského úřadu č. 293/2003 Sb., o bližších podmínkách a vlastnostech výbušnin určených pro použití v rizikových podmínkách nebo v rizikovém prostředí a o přezkušování vlastností těchto výbušnin, v platném znění, povolil k prvnímu použití v rizikovém prostředí výbušniny, které jsou uvedeny v následující tabulce.
  • Výbušniny pro rizikové prostředí
    Naposledy změněno pondělí, 27 březen 2017 07:15
    © Český báňský úřad, 2012