Logo
Vytisknout tuto stránku
15-03-2017

Informace k evidenci a sledovatelnosti výbušnin

Dne 13. ledna 2017 nabyl účinnosti zákon č. 451/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 83/2013 Sb., o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití. Ustanovení § 4 a § 4a zákona č. 83/2013 Sb., o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití, ve znění zákona č. 415/2016 Sb. (dále jen „zákon“), upravují povinnosti organizací ve vztahu k evidenci a sledovatelnosti výbušnin. Organizací se pro účely tohoto zákona rozumí právnická a podnikající fyzická osoba, o které tak stanoví zákon č. 61/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Vedení evidence výbušnin tak nově již není upraveno zákonem č. 61/1988 Sb. (zrušený § 33).

Podle § 4 zákona je organizaci uloženo několik níže uvedených povinností, jejíž neplnění podléhá příslušné sankci podle zákona. Jedná se zejména o tyto povinnosti:

1)  Organizace je povinna vést evidenci výbušniny, se kterou nakládá, a to takovým způsobem, aby byl přehled o tom,

a) v jakém množství, jakého druhu včetně obchodního názvu byla výbušnina organizací vyrobena nebo od které osoby byla získána a kdy tak bylo učiněno,

 b) na jakém místě v organizaci se nachází, případně u kterého zaměstnance, než je dále předána, spotřebována nebo zničena, a

 c) které osobě byla předána a kdy tak bylo učiněno, anebo jak s ní bylo naloženo a kterým zaměstnancem, kdy a na jakém místě tak bylo učiněno.

 2) Podléhá-li výbušnina sledovatelnosti podle předpisů upravujících technické požadavky
na výbušniny, je organizace, která s ní nakládá, povinna evidenci podle odstavce 1 doplnit o jedinečné označení každé takové výbušniny.

 3) Každá výbušnina se eviduje samostatně podle jejího druhu, a existuje-li obchodní název, i podle obchodního názvu, nebo musí evidence umožnit alespoň třídění záznamů uvedeným způsobem. Evidence se vede v listinné nebo elektronické podobě prostředky zajišťujícími nesmazatelný evidenční záznam a zabraňujícími neoprávněnému záznamu, popřípadě jejich kombinací, tak, aby údaje byly reprodukovatelné.

 4) Každý evidenční záznam obsahuje datum jeho vyhotovení a v případě evidenčního záznamu v listinné podobě musí být podepsán tím, kdo jej vyhotovil; evidenční záznam v elektronické podobě musí umožnit identifikaci osoby, která jej vyhotovila. Správnost evidenčního záznamu musí být potvrzena další přítomnou osobou nebo jiným způsobem stanoveným organizací. Evidenční záznam se nesmí vymazávat ani přepisovat; v případě jeho opravy se evidenční záznam škrtne tak, aby zůstal čitelný, popřípadě aby evidence vedená v elektronické podobě umožňovala jeho zobrazení, a nový evidenční záznam se uvede do nového řádku. Součástí evidence jsou též doklady o příjmu, výdeji nebo spotřebě výbušniny, zejména přepravní doklad, zápis o odstřelu, nebo zápis o ničení výbušniny podle zvláštních právních předpisů.

 5) Organizace je povinna vést evidenci po celou dobu, po kterou s výbušninou nakládá, a uchovávat ji ještě po dobu alespoň 10 let ode dne získání, vyrobení, použití výbušniny nebo jiného posledního úkonu s výbušninou, přičemž je povinna zajistit, aby takto uchovávané údaje byly stále reprodukovatelné. Doba podle věty první se nevztahuje na uchovávání evidence výbušniny, která po jejím vyrobení podléhá dalším výrobním operacím nebo zpracování, výzkumu, vývoji, zkoušení, ničení a zneškodňování toutéž organizací, jež ji vyrobila; dobu pro uchovávání takovéto evidence stanoví organizace, nesmí však být kratší než 3 roky od posledního úkonu s výbušninou.

 6) Organizace je povinna vnitřním předpisem stanovit způsob vedení evidence výbušniny podle odstavců 1 až 5, zejména způsob vyhotovování evidenčního záznamu, určit osoby oprávněné k jeho vyhotovení a dobu pro uchovávání evidence podle odstavce 5 věty druhé, a tento vnitřní předpis dodržovat.

 

Ze zákona vyplývají pro organizaci podle § 4a i další povinnosti, a to:

 a) evidenci výbušnin chránit před ztrátou, náhodným nebo svévolným poškozením nebo zničením, zejména ji zálohovat pro její obnovu,

 b) v pravidelných intervalech stanovených organizací, nejméně však jedenkrát měsíčně, porovnávat evidované množství výbušniny se skutečným stavem a o tomto porovnávání vést zápisy, a tyto zápisy uchovávat po dobu alespoň 10 let od jejich pořízení,

 c) v pravidelných intervalech stanovených organizací, nejméně však jedenkrát ročně, kontrolovat, zda je evidence výbušnin, zahrnující označení výbušniny pro účely její sledovatelnosti, funkční a reprodukovatelná, a o těchto kontrolách vést zápisy, a tyto zápisy uchovávat po dobu alespoň 10 let od jejich pořízení.          

Kontrolu plnění těchto povinností provádí obvodní báňské úřady.

Kontaktní osobou ve věcech evidence a sledovatelnosti výbušnin na Českém báňském úřadě
v Praze je Ing. Miroslav Barbušin, ústřední báňský inspektor oddělení výbušnin, tel. 221 775 323, Své dotazy můžete rovněž zasílat písemně na adresu Českého báňského úřadu nebo elektronicky na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. či do datové schránky Českého báňského úřadu.

 

 Dne 14. 3. 2017

Zpracoval: Ing. M. Barbušin, ústřední báňský inspektor oddělení výbušnin ČBÚ

Za oddělení výbušnin: Ing. M. Malíř, vedoucí oddělení výbušnin ČBÚ

 

 

Naposledy změněno pondělí, 27 březen 2017 06:18
© Český báňský úřad, 2012