A+ A A-

Předmět činnosti

 Organizace

 • Předseda obvodního báňského úřadu, kterého jmenuje a odvolává předseda ČBÚ
 • Vedoucí oddělení - vedoucí inspektoři
 • Obvodní báňští inspektoři


Předmět působnosti

 

Činnost obvodních báňských úřadů je stanovena v § 41 zákona č. 61/1988 Sb., kam zejména patří:

 • vykonávají vrchní dozor nad bezpečností práce a provozu v organizacích provádějících hornickou činnost a činnost prováděnou hornickým způsobem a při nakládání s výbušninami,
 • vykonávají inspekční činnosti v oblasti bezpečnosti práce a provozu u dozorovaných organizací,
 • zjišťují na místě zdroje, příčiny a následky smrtelných, hromadných a těžkých úrazů a mimořádných událostí a stanoví opatření proti jejich opakování,
 • na úseku využívání a těžby nerostných surovin
 • stanovují, mění a ruší dobývací prostory a vedou jejich evidenci,
 • povolují otvírku, přípravu a dobývání výhradních ložisek,
 • povolují zajištění a likvidaci hlavních důlních děl a lomů,
 • povolují dobývání nevyhrazených nerostů,
 • povolují zvláštní zásahy do zemské kůry (podzemní zásobníky plynů a kapalin, ukládání radioaktivních a jiných odpadů v podzemních prostorech, využívání tepelné energie zemské kůry, ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur),
 • povolují zajištění a likvidaci starých důlních děl,
 • povolují hornickou činnost a dobývání ložisek nevyhrazených nerostů,
 • v oblasti výbušnin: vydávají osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu funkcí, zejména závodního lomu s těžbou do 500 000 t, vedoucího pracovníka, bezpečnostního technika, projektanta, revizního technika vyhrazených technických zařízení,
  • vydávají povolení k jejich odběru,
  • povolují trhací a ohňostrojné práce,
  • rozhodují o umístění stavby skladu výbušnin při hornické činnosti pod povrchem, povolují tyto stavby a jejich užívání,
  • vydávají oprávnění k výkonu funkce odpalovače ohňostrojů a pyrotechnika,
  • vydávají střelmistrovské průkazy,
 • vykonávají správu úhrad z dobývacích prostorů a vydobytých vyhrazených nerostů,
 • schvalují návrh na vytvoření finančních rezerv pro vypořádání důlních škod a na provedení sanace a rekultivace pozemků dotčených dobýváním výhradních ložisek a jejich čerpání,
 • vedou evidenci podzemních objektů.
 • vykonávají činnost jiného stavebního úřadu v dobývacích prostorech.

Další kompetence obvodních báňských úřadů vyplývají ze zákonů zakládajících věcnou a územní působnost SBS

 

OBÚ tak např.

 • podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), vykonávají působnost stavebních úřadů v dobývacích prostorech, jde-li o stavby, které mají sloužit otvírce, přípravě a dobývání výhradních ložisek, jakož i úpravě a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním, včetně staveb úložných míst pro těžební odpad, a skladů výbušnin, s výjimkou staveb náležejících do působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu a staveb vodních děl,
 • podle zákona č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů, povolují provoz úložného místa, změny jeho provozu a ukončení jeho provozu, schvalují plán pro nakládání s těžebními odpady, schvalují návrh na vytvoření rezervy finančních prostředků, zařazují úložná místa do kategorií, rozhodují o umístění úložného místa v dobývacím prostoru, nejde-li o odkaliště, povolují stavbu úložného místa, nejde-li o odkaliště, povolují čerpání rezervy finančních prostředků,
 • vykonávají dozor nad plněním povinností stanovených zákonem č. 83/2013 Sb., o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití, ukládají opatření k nápravě nedostatků týkajících se plnění povinností podle tohoto zákona, vedou řízení o správních deliktech a uchovávají shromážděné a předané údaje ze systému pro sledování výbušnin,
 • rozhodují o žádostech o povolení a rozhodují o jeho odejmutí v případech stanovených zákonem o prekurzorech výbušnin a vykonávají kontrolu na základě oznámení.

 

 


---

D NAPIS

 

Obvodní báňský úřad pro území krajů :

E-podatelna 

Dat. schránka

Telefon

Jihomoravského a Zlínského v Brně Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.   95zadtp 545 321 274
Hlavního města Prahy a kraje Středočeského v Praze Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ixaaduf 221 775 372

Libereckého a Vysočina v Liberci

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

tqjaduc

485 340 928

Moravskoslezského a Olomouckého v Ostravě Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. da5adv2 596 100 211
Ústeckého v Mostě Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 4huadu8 476 442 417
Plzeňského a Jihočeského v Plzni Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. m4eadvu 377 850 401
Karlovarského v Sokolově Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 7nyadvm 352 350 740
Královéhradeckého a Pardubického v Hradci Králové Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. gf9adwf 499 815 700

 


Český báňský úřad

Kozí 4
P.O. BOX 140
110 01 Praha 1 - Staré Město

Telefon: 221 775 311
Fax: 221 775 363
E-Podatelna: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Dat. schránka: rn6aas6

IČ:00025844

E-mail pro obecnou komunikaci: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© Český báňský úřad, 2012

Přihlásit

Log in to your account or

Registrovat

User Registration
or Zrušit