A+ A A-
12-07-2013
Činnost Českého báňského úřadu je stanovena v § 40 zákona č. 61/1988 Sb., kam zejména patří :
 • vykonává vrchní dozor nad veškerou hornickou činností a činností prováděnou hornickým způsobem,
 • kontroluje, zda dozorované organizace vykonávají tyto činnosti v souladu s horním zákonem, zákonem ČNR č.61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, a předpisy vydanými na jejich základě,
 • zajišťuje vydávání právních předpisů k provedení horního zákona, zákona o hornické činnosti a výbušninách a o státní báňské správě, krizového zákona, zákona o nakládání s těžebním odpadem, zákona o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur, a zajišťuje aproximaci českých horních předpisů s právem EU,
 • vykonává kontrolní činnost v oblasti bezpečnosti práce a provozu u hornických organizací a organizací používajících a vyrábějících výbušniny,
 • provádí šetření závažných důlních havárií,
 • řídí a kontroluje činnost obvodních báňských úřadů,
 • zajišťuje výkon činnosti odvolacího orgánu jako druhé instance státní báňské správy,
 • povoluje první použtí typu výbušniny v rizikovém prostředí nebo rizikovách podmínkách,
 • vydává osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu funkcí závodního dolu, závodního lomu s těžbou nad 500 000 t, technického vedoucího odstřelu a hlavního důlního měřiče,
 • ověřuje odbornou způsobilost u vedoucích pracovníků revírních báňských záchranných stanic,
 • vede souhrnnou evidenci dobývacích prostorů,
 • ukládá opatření k zajištění hospodárného využívání ložisek nerostů, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu a za tím účelem, provádí prověrky pracovišť, činností a technických zařízení
 • vykonává dozor nad hlavními báňskými záchrannými stanicemi, vydává Hornickou ročenku.
 • dává souhlas ke zřízení, popřípadě nařizuje zřízení revírních báňských záchranných stanic
 • stanoví jejich sídla a vymezuje jejich působnost
 • schvaluje jejich služební řády
 • určuje podmínky pro ustanovení do funkcí a ověřuje odbornou způsobilost jejich vedoucích pracovníků
 • dohlíží na stav, organizaci a vybavení revírních báňských záchranných stanic;
 • může též s ohledem na povahu prací, jejich rizikovost a s přihlédnutím k místním podmínkám nařídit, aby organizace při činnosti prováděné hornickým způsobem zajistila báňskou záchrannou službu
 • vydává Hornickou ročenku.

Další kompetence Českého báňského úřadu vyplývají ze zákonů zakládajících věcnou a územní působnost SBS.

 

ČBÚ tak např.

 • kontroluje plnění technických požadavků na výbušniny, provádí nebo zajišťuje provedení rozboru a zkoušek výbušnin, zda splňují stanovené požadavky, ukládá ochranná opatření k výbušninám nesplňujícím technické požadavky.
 • jako uznávací orgán podle zákona č. 18/2004 Sb. uznává odbornou kvalifikace a jinou způsobilosti vyžadovanou pro výkon regulované činnosti na území České republiky, pokud byla odborná kvalifikace získána nebo tato činnost byla vykonávána v jiném členském státě Evropské unie, jiném smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederaci,
 • podle zákona č. 85/2012 Sb., o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur a o změně některých zákonů, zjišťuje, jak obvodní báňské úřady plní povinnosti podle tohoto zákona, vede souhrnnou evidenci vydaných povolení provozu úložišť oxidu uhličitého a evidenci uzavřených úložišť oxidu uhličitého a okolních úložných komplexů, včetně map a řezů jejich prostorového rozsahu a dostupných informací důležitých pro posouzení toho, zda bude uložený oxid uhličitý zcela a trvale zadržen, zpřístupňuje informace o úložištích oxidu, zasílá Komisi žádost o povolení provozu úložiště oxidu uhličitého a oznamuje jí pravomocné rozhodnutí o povolení provozu úložiště oxidu uhličitého, rozhoduje o pokračování v ukládání oxidu uhličitého, zpřístupňuje Komisi zprávy a další související materiály, oznamuje Komisi pravomocné rozhodnutí o schválení přechodu povinností, zveřejňuje formu a strukturu poplatkového přiznání včetně předepsaných údajů způsobem umožňujícím dálkový přístup, pověřuje podnikající fyzickou nebo právnickou osobu, která má oprávnění k hornické činnosti, k provádění činností vyplývajících z tohoto zákona,
 • přiděluje trojmístný kód místu výroby podle zákona č. 83/2013 Sb., o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití, a rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutím obvodních báňských úřadů vydaným podle tohoto zákona,
 • plní úkoly kontaktního místa podle zákona o prekurzorech výbušnin, včetně vedení evidence podezřelých transakcí, plní úkoly členského státu vůči Evropské komisi, vede seznam výrobků obsahujících prekurzory výbušnin podléhající omezení a zveřejňuje ho na svých internetových stránkách, vede centrální evidenci informací o prekurzorech výbušnin.

 

 

Naposledy změněno středa, 15 březen 2017 11:18

D NAPIS

 

Obvodní báňský úřad pro území krajů :

E-podatelna 

Dat. schránka

Telefon

Jihomoravského a Zlínského v Brně Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.   95zadtp 545 321 274
Hlavního města Prahy a kraje Středočeského v Praze Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ixaaduf 221 775 372

Libereckého a Vysočina v Liberci

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

tqjaduc

485 340 928

Moravskoslezského a Olomouckého v Ostravě Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. da5adv2 596 100 211
Ústeckého v Mostě Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 4huadu8 476 442 417
Plzeňského a Jihočeského v Plzni Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. m4eadvu 377 850 401
Karlovarského v Sokolově Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 7nyadvm 352 350 740
Královéhradeckého a Pardubického v Hradci Králové Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. gf9adwf 499 815 700

 


Český báňský úřad

Kozí 4
P.O. BOX 140
110 01 Praha 1 - Staré Město

Telefon: 221 775 311
Fax: 221 775 363
E-Podatelna: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Dat. schránka: rn6aas6

IČ:00025844

E-mail pro obecnou komunikaci: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

© Český báňský úřad, 2012

Přihlásit

Log in to your account or

Registrovat

User Registration
or Zrušit