Stížnosti a petice

Dotčené osoby mají v souladu s právním řádem ČR právo obracet se na Český báňský úřad (ČBÚ) a obvodní báňské úřady (OBÚ) se stížnostmi proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu správního orgánu a podávat petice. Orgány SBS postupují při vyřizování stížností podle ustanovení § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a při vyřizování petic podle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním. Interní pravidla pro vyřizování stížností a petic vč. vyhodnocování jsou v souladu s uvedenými zákony stanovena Opatřením předsedy ČBÚ č. 8/2016.

Souhrnná informace o vyřizování stížností věcně a místně příslušnými orgány SBS od r. 2011

 

 

Počet přijatých a řešených stížností

orgán SBS se sídlem                         

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

OBÚ v Brně

-

-

-

-

-

-

-

-

OBÚ v Praze

2

-

-

-

1

-

-

-

OBÚ v Liberci

-

-

-

-

-

-

-

-

OBÚ v Mostě

1

-

-

-

-

-

-

-

OBÚ v Ostravě

-

-

1

-

-

1

-

-

OBÚ v Plzni

1

-

-

2

-

-

-

-

OBÚ v Sokolově

-

-

-

1

1

-

1

-

OBÚ v Hradci Králové

-

-

-

-

-

-

-

-

ČBÚ v Praze

7

-

2

*)

1

-

1

-

Celkem SBS

11

0

3

6

3

1

2

0

Stížnost vyhodnocena jako:

 

 

 

 

 

 

 

 

nedůvodná

10

 

1

6

3

1

1

-

částečně důvodná

1

 

2

-

-

-

-

-

důvodná

-

 

-

-

-

-

1

-

Počet případů, kdy stížnost upozorňovala na:

 

 

 

 

 

 

 

 

nesprávný úřední postup

10

 

3

6

3

1

2

-

nevhodné chování úřední osoby

4

 

-

2

-

-

-

-

 

                        *) Ve 2 případech se jednalo o stížnost na přešetření způsobu vyřízení ze strany prvoinstančního OBÚ.

 

Za období 2011-2018 řešily orgány SBS jako věcně a místně příslušné celkem 26 stížností dle § 175 správního řádu. Stížnost ve 25 případech směřovala vůči nesprávnému úřednímu postupu, 6 případů se týkalo nevhodného chování úřední osoby. Celkem 1 stížnost (cca 4%) byla vyhodnocena jako důvodná (nedodržení kontinuity stanovisek k umístění stavby v CHLÚ), 3 stížnosti (cca 11%) byly vyhodnoceny jako částečně důvodné (ve věci nahlížení do spisu a nedodržení správní lhůty), zbylých 22 stížností (cca 85%) bylo nedůvodných.

Rozdělení počtu stížností podle předmětu:

13 - povolování hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem;

   5 - kontrolní činnost při ověřování plnění podmínek pro hornickou činnost a činnost prováděnou

         hornickým způsobem;

   2 - povolování trhacích prací;

   3 - stanovování dobývacího prostoru;

   1 - povolování umístění stavby v dobývacím prostoru;

   1 - šetření mimořádné události (závažný pracovní úraz) v dozorované organizaci;

   1  - vydávání stanovisek pro umístění stavby v CHLÚ.

Souhrnná informace o vyřizování petic věcně a místně příslušnými orgány SBS od r. 2011

 

 

Počet peticí

orgán SBS se sídlem                        

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

OBÚ v Brně

-

-

1

-

-

-

1

-

OBÚ v Praze

2

1

-

1

-

-

-

1

OBÚ v Liberci

-

-

-

-

-

-

-

-

OBÚ v Mostě

1

-

-

-

-

-

-

-

OBÚ v Ostravě

-

-

-

1

-

-

1

-

OBÚ v Plzni

1

-

-

-

-

-

-

-

OBÚ v Sokolově

-

-

-

-

-

-

-

-

OBÚ v Hradci Králové

-

-

-

-

-

-

-

-

ČBÚ

-

-

-

-

-

1

-

-

Celkem SBS

4

1

1

2

0

1

2

1

 

Za období 2011 až 2018 přijaly orgány SBS jako věcně a místně příslušné 12 petic. V rámci SBS 
se neobjevily případy opakovaného podání petice nebo vyjádření nesouhlasu s jejím vyřízením. Petice vyjadřovaly obavy z důsledků, resp. nesouhlas s případným povolováním hornické činnosti (3x), 
s prováděním a intenzitou trhacích prací (2x), s vymezením dobývacího prostoru (3x), s činnostmi prováděnými v dobývacím prostoru (2x), s řešením majetkových vztahů mezi občany a těžební organizací (1x) a s prováděním průzkumných technických vrtů (1x).  

/23.1.2019, IA/

Naposledy změněno středa, 03 duben 2019 12:06