Úřední sdělení držitelům průkazu odpalovače ohňostrojů

Dne 4. září 2020 končí lhůta ve které by měli všichni držitelé průkazu odpalovače ohňostrojů předložit Českému báňskému úřadu lékařský posudek prokazující zdravotní způsobilost k zacházení s pyrotechnickými výrobky v kategoriích F4 a T2 (§ 37 odst. 1 zákona č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice).
V případě, že držitel průkazu odpalovače ohňostrojů v dané lhůtě Českému báňskému úřadu lékařský posudek nepředloží, rozhodne Český báňský úřad o zrušení osvědčení o odborné způsobilosti pro zacházení s pyrotechnickými výrobky (§ 40 odst. 1 č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice).
Formulář pro lékařský posudek za účelem prodloužení platnosti osvědčení pro zacházení s pyrotechnickými výrobky je volně ke stažení na adrese http://www.cbusbs.cz/cs/pyrotechnicke-vyrobky